Akreditacija in nadzor trga

 

POVZETEK:

Uredba (ES) št. 765/2008 – o določitvi zahtev za akreditacijo in nadzor trga v zvezi s trženjem proizvodov

KAJ JE NAMEN TE UREDBE?

KLJUČNE TOČKE

Nacionalni akreditacijski organi

Nadzor trga EU in nadzor uvoza

OD KDAJ SE TA UREDBA UPORABLJA?

Ta uredba se uporablja od 1. januarja 2010.

OZADJE

* KLJUČNI POJMI

Oznaka CE: oznaka, s katero proizvajalci izjavljajo, da proizvod izpolnjuje pravne standarde EU glede skladnosti.

Organ za ugotavljanje skladnosti: organ, ki izvaja dejavnosti, kot so kalibracija, preskušanje, potrjevanje in pregledovanje.

GLAVNI DOKUMENT

Uredba (ES) št. 765/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. julija 2008 o določitvi zahtev za akreditacijo in nadzor trga v zvezi s trženjem proizvodov ter razveljavitvi Uredbe (EGS) št. 339/93 (UL L 218, 13.8.2008, str. 30–47).

POVEZANI DOKUMENTI

Direktiva 2001/95/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 3. decembra 2001 o splošni varnosti proizvodov (UL L 11, 15.1.2002, str. 4–17).

Nadaljnje spremembe Direktive 2001/95/ES so vključene v izvirno besedilo. To prečiščeno besedilo ima samo dokumentarno vrednost.

Sklep št. 768/2008/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. julija 2008 o skupnem okviru za trženje proizvodov in razveljavitvi Sklepa Sveta 93/465/EGS (UL L 218, 13.8.2008, str. 82–128).

Uredba (ES) št. 764/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. julija 2008 o določitvi postopkov za uporabo nekaterih nacionalnih tehničnih pravil za proizvode, ki se zakonito tržijo v drugi državi članici, in o razveljavitvi Odločbe št. 3052/95/ES (UL L 218, 13.8.2008, str. 21–29).

Zadnja posodobitev 14.02.2017