Svoboda gibanja in prebivanja v EU

 

POVZETEK:

Direktiva 2004/38/ES o pravici državljanov EU in njihovih družin do prostega gibanja in prebivanja v EU

KAJ JE NAMEN TE DIREKTIVE?

Ta direktiva:

KLJUČNE TOČKE

Za državljane EU z veljavno osebno izkaznico ali potnim listom velja naslednje:

Poleg tega velja:

OD KDAJ SE TA DIREKTIVA UPORABLJA?

Ta direktiva se uporablja od 30. aprila 2004, države EU pa so jo morale v nacionalno pravo prenesti do 30. aprila 2006.

OZADJE

Več informacij je na voljo na strani:

Po izbruhu bolezni COVID-19 in uvedbi ukrepov za spopadanje z vplivi krize je Evropska komisija sprejela:

Svet je 13. oktobra 2020 sprejel priporočilo o usklajenem pristopu k omejevanju prostega gibanja v odziv na pandemijo COVID-19.

KLJUČNI POJMI

Državljan EU: oseba, ki ima državljanstvo države EU.
Družinski član: pojem na primer vključuje zakonca, partnerja v registrirani skupnosti z državljanom EU in neposredne potomce, mlajše od 21 let.

GLAVNI DOKUMENT

Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2004/38/ES z dne 29. aprila 2004 o pravici državljanov Unije in njihovih družinskih članov do prostega gibanja in prebivanja na ozemlju držav članic, ki spreminja Uredbo (EGS) št. 1612/68 in razveljavlja direktive 64/221/EGS, 68/360/EGS, 72/194/EGS, 73/148/EGS, 75/34/EGS, 75/35/EGS, 90/364/EGS, 90/365/EGS in 93/96/EGS (UL L 158, 30.4.2004, str. 77–123). Besedilo ponovno objavljeno v popravku (UL L 229, 29.6.2004, str. 35–48).

Nadaljnje spremembe Direktive 2004/38/ES so vključene v izvirno besedilo. Ta prečiščena različica ima samo dokumentarno vrednost.

POVEZANI DOKUMENTI

Direktiva 2014/54/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 o ukrepih za lažje uresničevanje pravic, podeljenih delavcem v okviru prostega gibanja delavcev (UL L 128, 30.4.2014, str. 8–14).

Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu o smernicah za boljši prenos Direktive 2004/38/ES o pravici državljanov Unije in njihovih družinskih članov do prostega gibanja in prebivanja na ozemlju držav članic ter njeno učinkovitejšo uporabo (COM(2009) 313 final z dne 2. julija 2009).

Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij – Prosto gibanje državljanov EU in njihovih družinskih članov: pet konkretnih ukrepov (COM (2013) 837 final z dne 25. novembra 2013).

Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu – Pomagati nacionalnim organom v boju proti zlorabam pravice do prostega gibanja: Priročnik o reševanju problematike domnevnih navideznih sklenitev zakonske zveze med državljani EU in državljani tretjih držav v okviru prava EU o prostem gibanju državljanov EU (COM(2014) 604 final z dne 26. septembra 2014).

Zadnja posodobitev 12.11.2020