Sistem za zaščito evra pred ponarejanjem

 

POVZETEK:

Uredba (ES) št. 1338/2001 – zaščita evra pred ponarejanjem

KAJ JE NAMEN TE UREDBE?

Vzpostavlja sistem, ki državam članicam Evropske unije (EU) omogoča zbiranje in medsebojno izmenjavo informacij o ponarejenih bankovcih in kovancih, po potrebi pa tudi z Evropsko centralno banko (ECB), Evropsko komisijo, Evropskim policijskim uradom (Europol) in državami, ki niso članice EU.

KLJUČNE TOČKE

Področje uporabe

Uredba Sveta (ES) št. 1339/2001 razširja področje uporabe uredbe na države članice, ki niso del evroobmočja.

Glavne značilnosti sistema za zaščito evra:

Države EU morajo Komisiji in ECB sporočiti seznam organov, ki so jim določile pristojnost za ugotavljanje ponarejenih bankovcev in kovancev.

Evropska komisija je ustanovila strokovno skupino o ponarejanju evra, da bi:

OD KDAJ SE TA UREDBA UPORABLJA?

Uporablja se od 1. januarja 2002. Za bankovce in kovance, ki še niso bili izdani, a so namenjeni za izdajo, pa se uporablja od 4. julija 2001.

OZADJE

Namen uredbe (ES) št. 1338/2001, ki je bila vpeljana pred uvedbo evra leta 2002, je zaščititi bankovce in kovance evra pred ponarejanjem.

Uredba dopolnjuje niz predhodno sprejetih odločitev:

Več informacij je na voljo na strani:

GLAVNI DOKUMENT

Uredba Sveta (ES) št. 1338/2001 z dne 28. junija 2001 o določitvi ukrepov, potrebnih za zaščito evra pred ponarejanjem (UL L 181, 4.7.2001, str. 6–10).

Nadaljnje spremembe Uredbe (ES) št. 1338/2001 so vključene v osnovno besedilo. To prečiščeno besedilo ima samo dokumentarno vrednost.

POVEZANI DOKUMENTI

Uredba Sveta (ES) št. 1339/2001 z dne 28. junija 2001 o razširitvi učinkov Uredbe (ES) št. 1338/2001 o določitvi potrebnih ukrepov za zaščito evra pred ponarejanjem na tiste države članice, ki evra niso sprejele za svojo enotno valuto (UL L 181, 4.7.2001, str. 11).

Glejte prečiščeno besedilo.

Sklep Sveta 2001/887/PNZ z dne 6. decembra 2001 o zaščiti evra pred ponarejanjem (UL L 329, 14.12.2001, str. 1–2).

Glejte prečiščeno besedilo.

Sklep 2001/912/ESEvropske centralne banke z dne 8. novembra 2001 o nekaterih pogojih v zvezi z dostopom do Sistema za nadzor ponaredkov (CMS) (ECB/2001/11) (UL L 337, 20.12.2001, str. 49–51).

Odločba Sveta 2003/861/ES z dne 8. decembra 2003 o analizi in sodelovanju v zvezi s ponarejenimi kovanci evra (UL L 325, 12.12.2003, str. 44).

Glejte prečiščeno besedilo.

Sklep 2010/597/EU Evropske centralne banke z dne 16. septembra 2010 o preverjanju pristnosti in primernosti eurobankovcev ter njihovem ponovnem dajanju v obtok (ECB/2010/14) (UL L 267, 9.10.2010, str. 1–20).

Glejte prečiščeno besedilo.

Uredba (EU) št. 1210/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. decembra 2010 o preverjanju pristnosti eurokovancev in ravnanju z eurokovanci, neprimernimi za obtok (UL L 339, 22.12.2010, str. 1–5).

Sklep 2013/211/EUEvropske centralne banke z dne 19. aprila 2013 o apoenih, specifikacijah, reprodukciji, zamenjavi in jemanju eurobankovcev iz obtoka (ECB/2013/10) (UL L 118, 30.4.2013, str. 37–42).

Uredba (EU) št. 331/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2014 o vzpostavitvi programa izmenjave, pomoči in usposabljanja za zaščito eura pred ponarejanjem (program „Pericles 2020“) in razveljavitvi sklepov Sveta 2001/923/ES, 2001/924/ES, 2006/75/ES, 2006/76/ES, 2006/849/ES in 2006/850/ES (UL L 103, 5.4.2014, str. 1–9).

Direktiva 2014/62/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o kazenskopravni zaščiti eura in drugih valut pred ponarejanjem ter o nadomestitvi Okvirnega sklepa Sveta 2000/383/PNZ (UL L 151, 21.5.2014, str. 1–8).

Sporazum med Evropskim policijskim uradom (Europol) in Evropsko centralno banko (ECB) (UL C 123, 17.4.2015, str. 1–5).

Sklep Komisije z dne 12. februarja 2016 o ustanovitvi strokovne skupine o ponarejanju eura (UL C 58, 13.2.2016, str. 5–7).

Zadnja posodobitev 19.09.2016