Potrošniško blago in garancije

Trgovci, ki prodajajo potrošniško blago v Evropski uniji (EU), so dolžni popraviti napake, ki so obstajale ob predaji in postanejo očitne v roku dveh let. Pravila EU potrošnikom zagotavljajo določeno raven zaščite, zlasti če blago ne ustreza pričakovanim standardom.

AKT

Direktiva 1999/44/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. maja 1999 o nekaterih vidikih prodaje potrošniškega blaga in z njim povezanih garancij

POVZETEK

Trgovci, ki prodajajo potrošniško blago v Evropski uniji (EU), so dolžni popraviti napake, ki so obstajale ob predaji in postanejo očitne v roku dveh let. Pravila EU potrošnikom zagotavljajo določeno raven zaščite, zlasti če blago ne ustreza pričakovanim standardom.

KAJ JE NAMEN TE DIREKTIVE?

Direktiva usklajuje dele potrošniške zakonodaje v zvezi s prodajo blaga, ki zajemajo zakonsko jamstvo* in v nekoliko manjšem obsegu tržne garancije* (garancije).

KLJUČNE TOČKE

KLJUČNI POJMI

* Zakonsko jamstvo: zakonsko varstvo, ki pripada potrošniku, če se izkaže, da je blago neskladno. To ni odvisno od pogojev, navedenih v pogodbi.

* Tržna garancija: zaveza garanta (pogosto proizvajalca), da bo prevzel osebno odgovornost za določena neskladja v določenem časovnem obdobju.

Več informacij je na voljo na spletnih straneh Evropske komisije o prodaji in jamstvih.

REFERENCE

Akt

Začetek veljavnosti

Rok prenosa v državah članicah

Uradni list Evropske unije

Direktiva 1999/44/ES

7.7.1999

1.1.2002

UL L 171, 7.7.1999, str. 12-16

Akt(i) o spremembi

Začetek veljavnosti

Rok prenosa v državah članicah

Uradni list Evropske unije

Direktiva 2011/83/EU

12.12.2011

13.12.2013

UL L 304, 22.11.2011, str. 64-88.

POVEZANI AKTI

Uredba (ES) št. 2006/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. oktobra 2004 o sodelovanju med nacionalnimi organi, odgovornimi za izvrševanje zakonodaje o varstvu potrošnikov („Uredba o sodelovanju na področju varstva potrošnikov“) (UL L 364, 9.12.2004, str. 1-11)

Direktiva 2011/83/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2011 o pravicah potrošnikov, spremembi Direktive Sveta 93/13/EGS in Direktive 1999/44/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Direktive Sveta 85/577/EGS in Direktive 97/7/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 304, 22.11.2011, str. 64-88)

Direktiva Sveta 85/374/EGS z dne 25. julija 1985 o približevanju zakonov in drugih predpisov držav članic v zvezi z odgovornostjo za proizvode z napako (UL L 210, 7.8.1985, str. 29-33)

Zadnja posodobitev 09.09.2015