Evropska agenda za kulturo v svetu globalizacije

Komisija predlaga novo evropsko agendo za kulturo, ki bo ustrezala izzivom globalizacije. Ta nova strategija je namenjena krepitvi kulturnega sodelovanja v Evropski uniji (EU). Osredotoča se na več konkretnih predlogov glede niza skupnih ciljev.

AKT

Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij z dne 10. maja 2007 o evropski agendi za kulturo v svetu globalizacije [COM(2007) 242 konč. – Še neobjavljeno v Uradnem listu].

POVZETEK

Kulturni sektor ima bistveno vlogo glede na številne vplive tega sektorja na socialnem, ekonomskem in političnem področju. Zato je kultura bistvena pri postopku evropskega združevanja.

Na podlagi teh vidikov in rezultatov spletnega posvetovanja z zainteresiranimi stranmi v kulturnem sektorju predlaga Komisija novo evropsko agendo za kulturo, ki se osredotoča na omejeno število ciljev. Za doseganje teh ciljev predlaga Komisija tudi nove mehanizme sodelovanja z državami članicami Evropske unije (EU) in med njimi, druge ravni upravljanja in civilne družbe.

Cilji nove evropske agende za kulturo temeljijo na treh prednostnih nalogah:

Kulturna različnost in medkulturni dialog

Podpirati je treba odprtost in izmenjavo med kulturami. Ob upoštevanju tega je cilj nove agende za kulturo spodbujanje:

Spodbujanje ustvarjalnosti v okviru lizbonske strategije za rast in delovna mesta

Kulturne dejavnosti prispevajo k dinamiki evropskega gospodarstva in konkurenčnosti EU. V kulturnem sektorju je na primer zaposlenih približno 5 milijonov ljudi v EU. V tem smislu predlaga Komisija naslednje cilje:

Kultura kot bistven sestavni del mednarodnih odnosov

V skladu s Konvencijo Unesca o zaščiti in spodbujanju raznovrstnosti kulturnega izražanja, ki jo je ratificirala EU in večina njenih držav članic, predlaga nova agenda o kulturi krepitev kulturne razsežnosti kot bistvenega sestavnega dela v zunanjih odnosih EU. Ta prednostna naloga je povezana z več ukrepi, katerih cilj je:

Metode dela

Za uresničevanje teh ciljev si Komisija prizadeva za vzpostavitev strukturiranega dialoga s kulturnim sektorjem,, kar vključuje tudi umetnike in ustvarjalce do kulturnih dejavnosti. Zato Komisija predlaga:

Ta nova strategija za kulturo in niz predlaganih ukrepov temeljita na tesnejšem sodelovanju EU in njenih držav članic prek mehanizma odprte metode usklajevanja (OMU). Poleg tega je cilj strategije vzpostavitev strukturiranega dialoga s kulturnim sektorjem.

Novo evropsko agendo za kulturo dopolnjujejo druge dejavnosti na področju kulture, kot je Evropsko leto medkulturnega dialoga 2008.

Ozadje

Kulturni sektor se je na evropski ravni že uporabil za spodbujanje kulture s programi, kot so „Kultura“, „Evropa za državljane“ in MEDIA.

POVEZANI AKTI

Poročilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij o izvajanju evropske agende za kulturo [COM(2010) 390 konč. – Neobjavljeno v Uradnem listu]. To poročilo obravnava napredek pri doseganju ciljev agende za kulturo na evropski in nacionalni ravni ter prve izkušnje z uporabo novih metod dela. Spodbujanje kulturne raznolikosti in medkulturnega dialoga vključuje različne teme in ukrepe, zlasti:

Za spodbujanje kulture kot katalizatorja ustvarjalnosti so bile predstavljene številne pobude, zlasti:

Spodbujanje kulture v zunanjih odnosih EU je dobilo s sprejetjem agende nov zagon. Agenda vključuje:

Prve izkušnje kažejo, da OMU na splošno zagotavlja učinkovito orodje za sodelovanje na področju kulture. Vendar se še ne uporablja dovolj dolgo, da bi lahko sprejeli dokončne ugotovitve. V prihodnosti bo treba sodelovanje še okrepiti, in sicer z ustreznimi delovnimi metodami. Strukturiran dialog na področju kulture poteka prek tematskih platform evropskih združenj in Evropskega kulturnega foruma. Tematske platforme so bile koristne zlasti za okrepitev dialoga v okviru sektorja. Kljub temu bodo v prihodnosti potrebni dodatni napori za vzpostavitev bolj ciljnih dialogov s civilno družbo.

See also

Zadnja posodobitev: 14.10.2010