Zajemanje in shranjevanje ogljikovega dioksida

Z geološkim shranjevanjem ogljikovega dioksida (CO2) se lahko preprečijo in zmanjšajo škodljivi učinki podnebnih sprememb. Ta direktiva določa pravila, ki zagotavljajo varno izvajanje te prakse.

AKT

Direktiva 2009/31/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2009 o geološkem shranjevanju ogljikovega dioksida in spremembi Direktive Sveta 85/337/EGS, Direktiv 2000/60/ES, 2001/80/ES, 2004/35/ES, 2006/12/ES, 2008/1/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter Uredbe (ES) št. 1013/2006

POVZETEK

Z geološkim shranjevanjem ogljikovega dioksida (CO2) se lahko preprečijo in zmanjšajo škodljivi učinki podnebnih sprememb. Ta direktiva določa pravila, ki zagotavljajo varno izvajanje te prakse.

KAJ JE NAMEN TE DIREKTIVE?

T.i. direktiva o zajemanju in shranjevanju ogljika (CCS) določa pravni okvir, ki pomaga obravnavati podnebne spremembe z okoljsko varnim geološkim shranjevanjem CO2.

KLJUČNE TOČKE

Območja geološkega shranjevanja CO2 morajo biti varna za okolje. Ne smejo posegati v vodna telesa (zaradi potencialnih negativnih učinkov CO2 v vodnih stebrih) ali kakor koli ogrožati zdravja ljudi. Pri določanju primernosti teh območij se uporablja strog postopek, ki vključuje zbiranje podatkov, računalniško statično in dinamično modeliranje za sestavo tridimenzionalnih modelov predlaganih prostorov za shranjevanje, opis občutljivosti z uporabo različnih simulacij na tridimenzionalnem modelu in oceno tveganja na podlagi informacij, pridobljenih v predhodnih korakih.

Za uporabo območij geološkega shranjevanja je potrebno dovoljenje. Vloge za izdajo dovoljenja, ki se predložijo pristojnemu organu zadevne države Evropske unije (EU), morajo med drugim vključevati podatke o predvideni varnosti območja shranjevanja, količini CO2, ki bo vbrizgan, ukrepih za preprečevanje večjih nepravilnosti in predlaganemu načrtu nadzora. Komisija lahko izda nezavezujoče mnenje o osnutku dovoljenja za shranjevanje, da zagotovi doslednost pri izvajanju zahtev direktive po vsej EU, s čimer se krepi tudi zaupanje javnosti v CCS. Ko je dovoljenje izdano, ga pristojni organ pregleda pet let po datumu izdaje in nato vsakih deset let.

Na območjih za shranjevanje se CO2 ne dodajajo nobeni drugi odpadki ali snovi, namenjene odstranjevanju. Upravljavci območja enkrat letno poročajo pristojnemu organu o rezultatih nadzora CO2, ki ga izvajajo. Upravljavci območja vsakih pet let dopolnijo načrt nadzora, ki ga mora pristojni organ odobriti. V primeru uhajanja mora upravljavec območja (ali pristojni organ, če upravljavec območja tega ne stori) nemudoma ukrepati v skladu s popravljalnimi ukrepi, ki jih pristojni organ odobri v okviru dovoljenja za shranjevanje.

Območja shranjevanja se zaprejo, če za to obstaja utemeljena zahteva in če upravljavec območja ne izpolnjuje pogojev, navedenih v dovoljenju, ali če se pristojni organ odloči, da območje zapre po odvzemu dovoljenja. Po zaprtju je upravljavec še naprej odgovoren za območje, dokler se ne izpolnijo pogoji za prenos odgovornosti (predvsem pogoj, da bo CO2 shranjen v celoti in trajno).

ZAČETEK VELJAVNOSTI

Od 25. junija 2009. S to direktivo se spremenijo Direktiva Sveta 85/337/EGS, Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2000/60/ES, 2001/80/ES, 2004/35/ES, 2006/12/ES, 2008/1/ES in Uredba (ES) št. 1013/2006).

OZADJE

Ta direktiva je del podnebno-energetskega svežnja EU 2020, ki je bil sprejet aprila 2009.

KLJUČNI POJMI

Zajemanje in shranjevanje ogljika (CCS) pomeni postopek, s katerim se CO2 iz velikih virov, kot so elektrarne, zajema, stisne ter prepelje in vbrizga na območja geološkega shranjevanja, ki so na splošno globoki podzemni sloji porozne kamnine pod krovno, neprepustno kamnino, tako da se prepreči uhajanje CO2 v ozračje.

REFERENCE

Akt

Začetek veljavnosti

Rok prenosa v državah članicah

Uradni list Evropske unije

Direktiva 2009/31/ES

25.6.2009

25.6.2011

UL L 140, 5.6.2009, str. 114-135

POVEZANI AKTI

Poročilo Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu o izvajanju Direktive 2009/31/ES o geološkem shranjevanju ogljikovega dioksida (COM(2014) 99 final z dne 25. februarja 2014)

Zadnja posodobitev: 26.03.2015