Infrastruktura za prostorske informacije v EU (INSPIRE)

 

POVZETEK:

Direktiva 2007/2/ES o vzpostavitvi infrastrukture za prostorske informacije v Evropski skupnosti (INSPIRE)

KAJ JE NAMEN TE DIREKTIVE?

KLJUČNE TOČKE

Zakonodaja se uporablja za prostorske podatke, ki:

Ocenjevanje

OD KDAJ SE TA DIREKTIVA UPORABLJA?

Uporablja se od 15. maja 2007. Države EU so jo morale vključiti v nacionalno zakonodajo do 15. maja 2009.

OZADJE

Več informacij najdete na strani:

* KLJUČNI POJMI

Infrastruktura za prostorske informacije: obsega metapodatke, zbirke prostorskih podatkov in storitve v zvezi s prostorskimi podatki; omrežne storitve in tehnologije; dogovore o souporabi, dostopu in uporabi; mehanizme, procese in postopke za usklajevanje in spremljanje.

Metapodatki: informacije, ki opisujejo zbirke prostorskih podatkov in storitve v zvezi s prostorskimi podatki ter omogočajo njihovo iskanje, popis in uporabo.

Prostorski podatki: podatki, ki se neposredno ali posredno nanašajo na posamezno lokacijo ali geografsko območje, kot so naslovi, prometna omrežja, digitalni model višin in namenska raba tal.

GLAVNI DOKUMENT

Direktiva 2007/2/EC Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. marca 2007 o vzpostavitvi infrastrukture za prostorske informacije v Evropski skupnosti (INSPIRE) UL L 108, 25.4.2007, str. 1–14)

Nadaljnje spremembe Direktive 2008/98/ES so vključene v osnovno besedilo. To prečiščeno besedilo ima samo dokumentarno vrednost.

POVEZANI DOKUMENTI

Uredba Komisije (ES) št. 1205/2008 z dne 3. decembra 2008 o izvajanju Direktive 2007/2/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede metapodatkov (UL L 326, 4.12.2008, str. 12–30).

Glejte prečiščeno besedilo.

Odločba Komisije 2009/442/ES z dne 5. junija 2009 o izvajanju Direktive 2007/2/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede spremljanja in poročanja (UL L 148, 11.6.2009, str. 18–26).

Glejte prečiščeno besedilo.

Direktiva 2008/56/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. junija 2008 o določitvi okvira za ukrepe Skupnosti na področju politike morskega okolja (Okvirna direktiva o morski strategiji) (UL L 164, 25.6.2008, str. 19–40).

Uredba Komisije (ES) št. 976/2009 z dne 19. oktobra 2009 o izvajanju Direktive 2007/2/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede omrežnih storitev (UL L 274, 20.10.2009, str. 9–18).

Glejte prečiščeno besedilo.

Uredba Komisije (EU) št. 268/2010 z dne 29. marca 2010 o izvajanju Direktive 2007/2/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede dostopa institucij in organov Skupnosti do zbirk prostorskih podatkov in storitev v zvezi s prostorskimi podatki držav članic pod usklajenimi pogoji (UL L 83, 30.3.2010, str. 8–9).

Uredba Komisije (EU) št. 1089/2010 z dne 23. novembra 2010 o izvajanju Direktive 2007/2/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede medopravilnosti zbirk prostorskih podatkov in storitev v zvezi s prostorskimi podatki (UL L 323, 8.12.2010, str. 11–102).

Glejte prečiščeno besedilo.

Uredba Komisije (EU) št. 1088/2010 z dne 23. novembra 2010 o spremembi Uredbe (ES) št. 976/2009 glede storitev prenosa in storitev preoblikovanja (UL L 323, 8.12.2010, str. 1–10).

Uredba Komisije (EU) št. 102/2011 z dne 4. februarja 2011 o spremembi Uredbe (EU) št. 1089/2010 o izvajanju Direktive 2007/2/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede medopravilnosti zbirk prostorskih podatkov in storitev v zvezi s prostorskimi podatki (UL L 31, 5.2.2011, str. 13–34).

Uredba Komisije (EU) št. 1253/2013 z dne 21. oktobra 2013 o spremembi Uredbe (EU) št. 1089/2010 o izvajanju Direktive 2007/2/ES glede medopravilnosti zbirk prostorskih podatkov in storitev v zvezi s prostorskimi podatki (UL L 331, 10.12.2013, str. 1–267).

Uredba Komisije (EU) št. 1311/2014 z dne 10. decembra 2014 o spremembi Uredbe (ES) št. 976/2009 glede opredelitve metapodatkovnega elementa INSPIRE (UL L 354, 11.12.2014, str. 6–7).

Uredba Komisije (EU) št. 1312/2014 z dne 10. decembra 2014 o spremembi Uredbe (EU) št. 1089/2010 o izvajanju Direktive 2007/2/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede medopravilnosti storitev v zvezi s prostorskimi podatki (UL L 354, 11.12.2014, str. 8–16).

Direktiva 2012/18/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2012 o obvladovanju nevarnosti večjih nesreč, v katere so vključene nevarne snovi, ki spreminja in nato razveljavlja Direktivo Sveta 96/82/ES (UL L 197, 24.7.2012, str. 1–37).

Direktiva 2010/40/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 7. julija 2010 o okviru za uvajanje inteligentnih prometnih sistemov v cestnem prometu in za vmesnike do drugih vrst prevoza (UL L 207, 6.8.2010, str. 1–13).

Uredba (EU) št. 377/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 3. aprila 2014 o vzpostavitvi programa Copernicus in o razveljavitvi Uredbe (EU) št. 911/2010 (UL L 122, 24.4.2014, str. 44–66).

Direktiva 2014/89/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. julija 2014 o vzpostavitvi okvira za pomorsko prostorsko načrtovanje (UL L 257, 28.8.2014, str. 135–145).

Zadnja posodobitev 21.02.2017