Zmanjšanje onesnaževanja iz lahkih motornih vozil

 

POVZETEK:

Uredba (ES) št. 715/2007 – homologacija lahkih potniških in gospodarskih vozil glede na emisije (Euro 5 in Euro 6) in dostop do informacij o popravilu in vzdrževanju vozil

KAJ JE NAMEN TE UREDBE?

Uredba (ES) št. 715/2007:

Uredba (EU) št. 2018/858:

KLJUČNE TOČKE

Zakonodaja se uporablja za lahka gospodarska vozila, lažja od 2,6 tone.

Proizvajalci:

Nacionalni organi morajo:

Komisija tudi redno spremlja postopke, preskuse, zahteve in mejne vrednosti emisij, ki so določeni v zakonodaji, ter jih stalno posodablja pri izvajanju zakonodaje.

OD KDAJ SE TA UREDBA UPORABLJA?

Uporablja se od 3. januarja 2009.

OZADJE

Več informacij je na voljo na straneh:

KLJUČNI POJMI

Naprava za uravnavanje onesnaževanja: mehanizem ali oprema, ki odstranjuje onesnaževala, na primer iz izpušnih plinov avtomobila, ki bi se sicer sprostili v ozračje.
Homologacija: postopek, s katerim se potrdi, da proizvod izpolnjuje minimalni sklop regulativnih in tehničnih zahtev.

GLAVNI DOKUMENT

Uredba (ES) št. 715/2007 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. junija 2007 o homologaciji motornih vozil glede na emisije iz lahkih potniških in gospodarskih vozil (Euro 5 in Euro 6) in o dostopu do informacij o popravilu in vzdrževanju vozil (UL L 171, 29.6.2007, str. 1–16).

Nadaljnje spremembe Uredbe (ES) št. 715/2007 so vključene v izvirno besedilo. Ta prečiščena različica ima samo dokumentarno vrednost.

POVEZANI DOKUMENTI

Uredba (EU) 2018/858 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. maja 2018 o odobritvi in tržnem nadzoru motornih vozil in njihovih priklopnikov ter sistemov, sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot, namenjenih za taka vozila, spremembi uredb (ES) št. 715/2007 in (ES) št. 595/2009 ter razveljavitvi Direktive 2007/46/ES (UL L 151, 14.6.2018, str. 1–218).

Uredba Komisije (EU) 2017/1151 z dne 1. junija 2017 o dopolnitvi Uredbe (ES) št. 715/2007 Evropskega parlamenta in Sveta o homologaciji motornih vozil glede na emisije iz lahkih potniških in gospodarskih vozil (Euro 5 in Euro 6) in o dostopu do informacij o popravilu in vzdrževanju vozil, o spremembah Direktive 2007/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta, Uredbe Komisije (ES) št. 692/2008 in Uredbe Komisije (EU) št. 1230/2012 ter o razveljavitvi Uredbe Komisije (ES) št. 692/2008 (UL L 175, 7.7.2017, str. 1–643).

Glej prečiščeno različico.

Direktiva 2007/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. septembra 2007 o vzpostavitvi okvira za odobritev motornih in priklopnih vozil ter sistemov, sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot, namenjenih za taka vozila (Okvirna direktiva) (UL L 263, 9.10.2007, str. 1–160).

Glej prečiščeno različico.

Zadnja posodobitev 08.10.2019