Strategija za morsko okolje

 

POVZETEK:

Direktiva 2008/56/ES – ukrep EU na področju politike morskega okolja (Okvirna direktiva o morski strategiji)

KAJ JE NAMEN TE DIREKTIVE?

KLJUČNE TOČKE

Direktiva temelji na obstoječi zakonodaji EU in zajema določene elemente morskega okolja, ki jih druge politike, kot so Okvirna direktiva o vodah, Direktiva o habitatih ter Direktiva o pticah, ne obravnavajo.

NAJNOVEJŠI DOSEŽKI

OD KDAJ SE TA DIREKTIVA UPORABLJA?

Direktiva se uporablja od 15. julija 2008. Države EU so jo morale vključiti v nacionalno zakonodajo do 15. julija 2010.

OZADJE

Več informacij je na voljo na strani:

* KLJUČNI POJMI

Dobro okoljsko stanje: se nanaša na ekološko raznolike in dinamične oceane in morja, ki so čisti, zdravi in rodovitni. Namen je zagotoviti, da se morsko okolje varuje za sedanje in prihodnje generacije.

GLAVNI DOKUMENT

Direktiva 2008/56/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. junija 2008 o določitvi okvira za ukrepe Skupnosti na področju politike morskega okolja (Okvirna direktiva o morski strategiji) (UL L 164, 25.6.2008, str. 19–40).

POVEZANI DOKUMENTI

Sklep Komisije 2010/477/EU z dne 1. septembra 2010 o merilih in metodoloških standardih na področju dobrega okoljskega stanja morskih voda (UL L 232, 2.9.2010, str. 14–24).

Uredba (EU) št. 1380/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o skupni ribiški politiki in o spremembi uredb Sveta (ES) št. 1954/2003 in (ES) št. 1224/2009 ter razveljavitvi uredb Sveta (ES) št. 2371/2002 in (ES) št. 639/2004 ter Sklepa Sveta 2004/585/ES (UL L 354, 28.12.2013, str. 22–61).

Nadaljnje spremembe Uredbe (EU) št. 1380/2013 so vključene v izvirno besedilo. To prečiščeno besedilo ima samo dokumentarno vrednost.

Poročilo Komisije Svetu in Evropskemu parlamentu: Prva faza izvajanja okvirne direktive o morski strategiji (2008/56/ES) – Presoja in smernice Evropske komisije (COM(2014) 97 final z dne 20. februarja 2014).

Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij – Inovacije v modrem gospodarstvu: izkoriščanje potenciala naših morij in oceanov za delovna mesta in rast (COM(2014) 254 final/2 z dne 8. maja 2014).

Direktiva 2014/89/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. julija 2014 o vzpostavitvi okvira za pomorsko prostorsko načrtovanje (UL L 257, 28.8.2014, str. 135–145).

Poročilo Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu o napredku pri ustanavljanju zaščitenih morskih območij (kot zahteva člen 21 Okvirne direktive o morski strategiji 2008/56/ES) (COM(2015) 481 final z dne 1. oktobra 2015).

Skupno sporočilo Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij – Mednarodno upravljanje oceanov: agenda za prihodnost naših oceanov (JOIN(2016) 49 final z dne 10. novembra .2016).

Zadnja posodobitev 23.02.2017