Ženevska konvencija o onesnaževanju zraka na velike razdalje preko meja

 

POVZETEK:

Konvencija o onesnaževanju zraka na velike razdalje preko meja

Sklep 81/462/EGS o Konvenciji o onesnaževanju zraka na velike razdalje preko meja

KAJ JE NAMEN TE KONVENCIJE IN TEGA SKLEPA?

KLJUČNE TOČKE

Onesnaževanje zraka na velike razdalje preko meja je določeno kot izpust, neposredno ali posredno zaradi človeške dejavnosti, snovi v zrak, ki imajo neželene učinke na zdravje ljudi ali okolje v drugi državi in pri katerih ni mogoče razlikovati med prispevki posameznih virov ali skupin virov emisij.

Skupno je bilo skladno s Konvencijo razvitih naslednjih 8 ločenih protokolov.

Politika sodelovanja

Konvencija od pogodbenic zahteva, da razvijejo in izvajajo ustrezne politike in strategije, zlasti pa sisteme za upravljanje kakovosti zraka.

Pogodbenice se strinjajo, da se bodo redno (vsaj enkrat letno) sestajale, da bi ocenile dosežen napredek in sodelovale pri zadevah, povezanih s Konvencijo.

Znanstveno sodelovanje

Pogodbenice se strinjajo, da bodo izvedle usklajene raziskave in si prizadevale za razvoj, zlasti za zmanjšanje emisij glavnih onesnaževalcev zraka, za spremljanje in merjenje njihovih ravni in koncentracij emisij ter razumevanje njihovih učinkov na zdravje in okolje.

Izmenjava informacij

Pogodbenice se strinjajo, da bodo izmenjevale informacije, zlasti pa podatke o:

Sodelovanje pri nadzoru onesnaževanja

DATUM ZAČETKA VELJAVNOSTI

Konvencija je stopila v veljavo dne 16. marca 1983, 90 dni po datumu deponiranja 24. Instrumenta ratifikacije, sprejetja, odobritve ali pristopa.

OZADJE

GLAVNI DOKUMENTI

Konvencija o onesnaževanju zraka na velike razdalje preko meja – Resolucija glede onesnaževanja zraka na velike razdalje preko meja (UL L 171, 27. 6. 1981, str. 13–24).

Sklep Sveta 81/462/EGS z dne 11. junija 1981 o sklenitvi Konvencije o onesnaževanju zraka na velike razdalje preko meja (UL L 171, 27. 6. 1981, str. 11–12).

POVEZANI DOKUMENTI

Sklep Sveta (EU) 2017/1757 z dne 17. julija 2017 o sprejetju, v imenu Evropske unije, spremembe Protokola iz leta 1999 o zmanjševanju zakisljevanja, evtrofikacije in prizemnega ozona h Konvenciji iz leta 1979 o onesnaževanju zraka na velike razdalje preko meja (UL L 248, 27. 9. 2017, str. 3–75).

Sklep Sveta (EU) 2016/768 z dne 21. aprila 2016 o sprejetju sprememb Protokola iz leta 1998 o težkih kovinah h Konvenciji iz leta 1979 o onesnaževanju zraka na velike razdalje preko meja (UL L 127, 18. 5. 2016, str. 8–20).

Sklep Sveta (EU) 2016/769 z dne 21. aprila 2016 o sprejetju sprememb Protokola iz leta 1998 o obstojnih organskih onesnaževalih h Konvenciji iz leta 1979 o onesnaževanju zraka na velike razdalje preko meja (UL L 127, 18. 5. 2016, str. 21–31).

Direktiva 2010/75/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o industrijskih emisijah (celovito preprečevanje in nadzorovanje onesnaževanja) Besedilo velja za EGP (UL L 334, 17. 12. 2010, str. 17–119).

Zaporedne dopolnitve Direktive 2010/75/EU so bile vdelane v izvorni dokument. Ta prečiščena različica ima samo dokumentarno vrednost.

Sklep Sveta 2004/259/ES z dne 19. februarja 2004 o sklenitvi Protokola o obstojnih organskih onesnaževalih h Konvenciji iz leta 1979 o onesnaževanju zraka na velike razdalje preko meja v imenu Evropske skupnosti (UL L 81, 19.3.2004, str. 35–36).

Protokol o obstojnih organskih onesnaževalih h konvenciji iz leta 1979 o onesnaževanju zraka na velike razdalje prek meja (UL L 81, 19.3.2004, str. 37–71).

Sklep Sveta 2003/507/ES z dne 13. junija 2003 o pristopu Evropske skupnosti k Protokolu o zmanjševanju zakisanosti, evtrofikacije in prizemnega ozona h Konvenciji iz leta 1979 o onesnaževanju zraka na velike razdalje preko meja (UL L 179, 17.7.2003, str. 1–2).

Protokol o zmanjševanju zakisljevanja, evtrofikacije in prizemnega ozona h konvenciji iz leta 1979 o onesnaževanju zraka na velike razdalje preko meja (UL L 179, 17. 7. 2003, str. 3–54).

Sklep Sveta 2001/379/ES z dne 4. aprila 2001 o odobritvi v imenu Evropske skupnosti Protokola o težkih kovinah h Konvenciji iz leta 1979 o onesnaževanju zraka na velike razdalje preko meja (UL L 134, 17. 5. 2001, str. 40).

Protokol o težkih kovinah h konvenciji iz leta 1979 o onesnaževanju zraka na velike razdalje preko meja (UL L 134, 17. 5. 2001, str. 41–64).

Sklep Sveta 98/686/ES z dne 23. marca 1998 o sklenitvi Protokola s strani Evropske skupnosti o nadaljnjem zmanjševanju emisij žvepla h Konvenciji o onesnaževanju zraka na velike razdalje preko meja iz leta 1979 (UL L 326, 3. 12. 1998, str. 34).

Protokol h Konvenciji o onesnaževanju zraka na velike razdalje prek meja iz leta 1979 v zvezi z nadaljnjim zmanjševanjem emisij žvepla (UL L 326, 3. 12. 1998, str. 35–56).

Sklep Sveta 93/361/EGS z dne 17. maja 1993 o pristopu Skupnosti k protokolu k Ženevski konvenciji o čezmejnem onesnaževanju zraka na velike razdalje iz leta 1979 o nadzoru emisij dušikovih oksidov ali njihovih čezmejnih tokov (UL L 149, 21. 6. 1993, str. 14–15).

Protokol h Konvenciji iz leta 1979 o onesnaževanju zraka na velike razdalje prek meja glede nadzora nad emisijami dušikovih oksidov ali njihovih čezmejnih tokov (UL L 149, 21. 6. 1993, str. 16–26).

Sklep Sveta 86/277/EGS z dne 12. junija 1986 o sklenitvi Protokola h Konvenciji o onesnaževanju zraka na velike razdalje preko meja iz leta 1979 o dolgoročnem financiranju Programa sodelovanja za spremljanje in oceno onesnaževanja zraka na velike razdalje v Evropi (EMEP) (UL L 181, 4. 7. 1986, str. 1).

Protokol h Konvenciji o čezmejnem onesnaževanju zraka na velike razdalje iz leta 1979 o dolgoročnem financiranju Programa sodelovanja za spremljanje in oceno onesnaževanja zraka na velike razdalje v Evropi (EMEP) (UL L 181, 4. 7. 1986, str. 2–5).

Zadnja posodobitev 08.09.2020