Ženevska konvencija o onesnaževanju zraka na velike razdalje preko meja

 

POVZETEK:

Sklep 81/462/EGS o sklenitvi Konvencije o onesnaževanju zraka na velike razdalje preko meja

Konvencija o onesnaževanju zraka na velike razdalje preko meja

KAJ JE NAMEN TEGA SKLEPA?

KLJUČNE TOČKE

Onesnaževanje zraka na velike razdalje preko meja je opredeljeno kot izpust, bodisi neposreden ali posreden zaradi človeških dejavnosti, snovi v zrak, ki imajo škodljiv učinek na zdravje ljudi ali okolje v drugi državi, da ni mogoče razlikovati med prispevki posameznih virov ali skupin virov emisij.

V okviru te konvencije je bilo sestavljenih osem ločenih protokolov:

Sodelovanje na področju politike

Konvencija od pogodbenic zahteva, da razvijejo in izvajajo ustrezne politike in strategije, zlasti pa sisteme za upravljanje kakovosti zraka.

Pogodbenice se strinjajo, da se bodo redno (vsaj enkrat letno) sestajale, da bi ocenile dosežen napredek in sodelovale pri zadevah, povezanih s Konvencijo.

Sodelovanje na znanstvenem področju

Pogodbenice se strinjajo, da bodo, zlasti zaradi zmanjšanja emisij glavnih onesnaževal zraka, izvajale skupna raziskovalna in razvojna prizadevanja za spremljanje in merjenje stopenj emisij ter koncentracij teh onesnaževal in zato, da bi bolje razumele učinke teh onesnaževal na zdravje in okolje.

Izmenjava informacij

Pogodbenice se strinjajo, da bodo izmenjevale informacije, zlasti pa podatke o:

Sodelovanje na področju spremljanja onesnaževanja

OD KDAJ SE TA SKLEP IN KONVENCIJA UPORABLJATA?

Sklep se uporablja od 11. junija 1981.

Konvencija je začela veljati 16. marca 1983, 90 dni po deponiranju 24. listine o ratifikaciji, sprejetju, odobritvi ali pristopu.

OZADJE

GLAVNI DOKUMENTI

Sklep Sveta 81/462/EGS z dne 11. junija 1981 o sklenitvi Konvencije o onesnaževanju zraka na velike razdalje preko meja (UL L 171, 27.6.1981).

Konvencija o onesnaževanju zraka na velike razdalje preko meja – Resolucija o onesnaževanju zraka na velike razdalje preko meja (UL L 171, 27.6.1981).

POVEZANI DOKUMENTI

Sklep Sveta 86/277/EGS z dne 12. junija 1986 o sklenitvi Protokola h Konvenciji o onesnaževanju zraka na velike razdalje preko meja iz leta 1979 o dolgoročnem financiranju Programa sodelovanja za spremljanje in oceno onesnaževanja zraka na velike razdalje v Evropi (EMEP) (UL L 181, 4.7.1986, str. 1).

Sklep Sveta 93/361/EGS z dne 17. maja 1993 o pristopu Skupnosti k Protokolu k Ženevski konvenciji o čezmejnem onesnaževanju zraka na velike razdalje iz leta 1979 o nadzoru emisij dušikovih oksidov ali njihovih čezmejnih tokov (UL L 149, 21.6.1993, str. 14–15).

Sklep Sveta 98/686/EGS z dne 23. marca 1998 o sklenitvi Protokola s strani Evropske skupnosti o nadaljnjem zmanjševanju emisij žvepla h Konvenciji o onesnaževanju zraka na velike razdalje preko meja iz leta 1979 (UL L 326, 3.12.1998, str. 34).

Direktiva Sveta 1999/13/ES z dne 11. marca 1999 o omejevanju emisij hlapnih organskih spojin zaradi uporabe organskih topil v nekaterih dejavnostih in obratih (UL L 85, 29.3.1999, str. 1–22).

Sklep Sveta 2001/379/ES z dne 4. aprila 2001 o odobritvi v imenu Evropske skupnosti Protokola o težkih kovinah h Konvenciji iz leta 1979 o onesnaževanju zraka na velike razdalje preko meja (UL L 134, 17.5.2001, str. 40).

Sklep Sveta 2003/507/ES z dne 13. junija 2003 o pristopu Evropske skupnosti k Protokolu o zmanjševanju zakisljevanja, evtrofikacije in prizemnega ozona h Konvenciji iz leta 1979 o onesnaževanju zraka na velike razdalje preko meja (UL L 179, 17.7.2003, str. 1–2).

Sklep Sveta 2004/259/ES z dne 19. februarja 2004 o sklenitvi Protokola o obstojnih organskih onesnaževalih h Konvenciji iz leta 1988 o onesnaževanju zraka na velike razdalje preko meja v imenu Evropske skupnosti (UL L 81, 19.3.2004, str. 35–36).

Sklep Sveta (EU) 2016/768 z dne 21. aprila 2016 o sprejetju sprememb Protokola iz leta 1998 o težkih kovinah h Konvenciji iz leta 1979 o onesnaževanju zraka na velike razdalje preko meja (UL L 127, 18.5.2016, str. 8–20).

Sklep Sveta (EU) 2016/769 z dne 21. aprila 2016 o sprejetju sprememb Protokola iz leta 1998 o obstojnih organskih onesnaževalih h Konvenciji iz leta 1979 o onesnaževanju zraka na velike razdalje preko meja (UL L 127, 18.5.2016, str. 21–31).

Zadnja posodobitev 08.12.2016