Zakonska ureditev gensko spremenjenih pridelkov: pravice držav EU

 

POVZETEK:

Direktiva 2001/18/ES o namernem sproščanju gensko spremenjenih organizmov v okolje

KAJ JE NAMEN TE DIREKTIVE

KLJUČNE TOČKE

Ta direktiva določa:

Označevanje GSO in javno posvetovanje sta obvezna. Evropska komisija se mora o vseh vprašanjih, ki imajo posledice za zdravje ljudi in okolje, posvetovati s pristojnimi znanstvenimi odbori.

Vzpostaviti je treba registre za namene evidentiranja informacij o genskih spremembah v GSO in njihovih mest. Pravila o vodenju teh registrov so določena v Odločbi 2004/204/ES.

Komisija mora vsaka tri leta objaviti poročilo o izkušnjah z GSO, ki so dani v promet, ter povzetek ukrepov, ki jih sprejmejo države EU za namen izvajanja te direktive.

Čeprav ta direktiva dovoljuje državam EU, da omejijo ali prepovejo sproščanje GSO, ki predstavljajo tveganje za zdravje ljudi in okolje, pa jo Direktiva (EU) 2015/412 spreminja, da bi državam EU omogočila, da prepovejo ali omejijo GSO, ki so bili odobreni ali so v postopku odobritve na ravni EU, tudi iz drugih razlogov. Razlogi, ki jih lahko uporabijo države EU, vključujejo prostorsko načrtovanje, rabo zemljišč, socialno-ekonomske vplive, soobstoj* in javni red.

Direktiva o spremembi določa tudi roke in odgovornosti za sprejete odločitve v zvezi s prilagoditvijo geografskega področja uporabe iz odobritve ter pravico do izvzetja na podlagi novih objektivnih okoliščin.

Države EU, v katerih se gojijo GSO, morajo od 3. aprila 2017 na obmejnih območjih svojega ozemlja sprejeti ustrezne ukrepe, da bi preprečile morebitne čezmejne okužbe v sosednje države EU, v katerih je njihovo gojenje prepovedano, razen če ti ukrepi zaradi posebnih geografskih razmer niso potrebni.

OD KDAJ SE TA DIREKTIVA UPORABLJA

Uporablja se od 17. aprila 2001. Države EU so jo morale vključiti v svojo zakonodajo do 17. oktobra 2002.

OZADJE

Ta direktiva je samo eden od sestavnih delov pravnega reda EU na področju GSO. Drugi sestavni deli so direktive in uredbe (osredotočene na vprašanja, kot so gensko spremenjena živila ali čezmejno gibanje GSO), katerih namen je zaščititi zdravje ljudi in živali ter okolje, vzpostaviti usklajene postopke in zagotoviti sledljivost GSO, danih v promet.

Več informacij je na voljo na strani:

KLJUČNI POJMI

Namerno sproščanje: v okviru te zakonodaje pomeni vsak nameren vnos GSO v okolje, za katerega se ne uporabljajo posebni zadrževalni ukrepi.
Gensko spremenjeni organizmi: z uporabo tehnik sodobne biotehnologije, t. i. genske tehnologije, se lahko spreminja genska sestava živih celic in organizmov. To ljudem omogoča, da vzgajajo rastline in živali, ki imajo lahko na primer večji donos ali so odporne proti boleznim.
Soobstoj: obstoj gensko spremenjenih, konvencionalnih in ekoloških pridelkov zahteva pravila za zagotavljanje, da so lahko med seboj ločeni med gojenjem, žetvijo, prevozom, skladiščenjem in predelavo.

GLAVNI DOKUMENT

Direktiva 2001/18/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. marca 2001 o namernem sproščanju gensko spremenjenih organizmov v okolje in razveljavitvi Direktive Sveta 90/220/EGS – Izjava Komisije (UL L 106, 17.4.2001, str. 1–39).

Nadaljnje spremembe Direktive 2001/18/ES so vključene v osnovno besedilo. Ta prečiščena različica ima samo dokumentarno vrednost.

POVEZANI DOKUMENTI

Odločba Komisije 2004/204/ES z dne 23. februarja 2004 o določitvi podrobne ureditve vodenja registrov za vnos informacij o genskih spremembah v gensko spremenjenih organizmih, predvidenih v Direktivi 2001/18/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 65, 3.3.2004, str. 20–22).

Uredba (ES) št. 1829/2003 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. septembra 2003 o gensko spremenjenih živilih in krmi (UL L 268, 18.10.2003, str. 1–23).

Glej prečiščeno različico.

Uredba (ES) št. 1830/2003 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. septembra 2003 o sledljivosti in označevanju gensko spremenjenih organizmov ter sledljivosti živil in krme, proizvedenih iz gensko spremenjenih organizmov, ter o spremembi Direktive 2001/18/ES (UL L 268, 18.10.2003, str. 24–28). Glejte prečiščeno različico.

Uredba (ES) št. 1946/2003 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. julija 2003 o čezmejnem gibanju gensko spremenjenih organizmov (UL L 287, 5.11.2003, str. 1–10).

Zadnja posodobitev 11.12.2017