Načelo „plača povzročitelj obremenitve“ in okoljska odgovornost

 

POVZETEK:

Direktiva 2004/35/ES o okoljski odgovornosti v zvezi s preprečevanjem in sanacijo okoljske škode

KAJ JE NAMEN TE DIREKTIVE?

Določa pravila na podlagi načela „plača povzročitelj obremenitve“. To pomeni, da je podjetje, ki povzroči okoljsko škodo, zanjo odgovorno in da mora poskrbeti za potrebne preventivne ali sanacijske ukrepe ter kriti vse s tem povezane stroške.

KLJUČNE TOČKE

Direktiva opredeljuje okoljsko škodo kot:

Opredelitev vključuje izpust onesnaževal v zrak (ker škodi stanju tal ali voda), notranje površinske vode in podtalnico ter kakršno koli namerno sproščanje gensko spremenjenih organizmov v okolje, kot je določeno v Direktivi 2001/18/ES.

Področje uporabe

Odgovornost se pojavi v dveh scenarijih:

Izjeme

Izjeme vključujejo oboroženi spopad, naravno nesrečo, odgovornost za vrste okoljske škode, zajete v določenih mednarodnih konvencijah (npr. onesnaženje morja), in jedrska tveganja, zajeta v Pogodbi Euratom.

Preventivni in sanacijski ukrepi

Podjetje mora kriti stroške preventivnih ukrepov in sanacijskih ukrepov, razen v določenih okoliščinah, npr. če je škodo povzročila tretja stran kljub ustreznim varnostnim ukrepom ali če je škoda posledica ravnanja v skladu z uradnimi navodili.

Izvajanje

Spremenjena Uredba (EU) 2019/1010

Direktiva je bila spremenjena leta 2019 z Uredbo (EU) 2019/1010, ki usklajuje in poenostavlja obveznosti poročanja na področju okoljske zakonodaje. Nova pravila, ki so bila uvedena in veljajo od 26. junija 2019, so naslednja.

OD KDAJ SE TA DIREKTIVA UPORABLJA?

Velja od 30. aprila 2004 in je morala postati zakon v državah EU do 30. aprila 2007.

OZADJE

Več informacij je na voljo na straneh:

GLAVNI DOKUMENT

Direktiva 2004/35/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. aprila 2004 o okoljski odgovornosti v zvezi s preprečevanjem in sanacijo okoljske škode (UL L 143, 30.4.2004, str. 56–75).

Nadaljnje spremembe Direktive 2004/35/ES so vključene v osnovno besedilo. Ta prečiščena različica je samo za informativne namene.

POVEZANI DOKUMENTI

Poročilo Komisije Svetu in Evropskemu parlamentu: Poročilo Komisije Svetu in Evropskemu parlamentu na podlagi člena 18(2) Direktive 2004/35/ES o okoljski odgovornosti v zvezi s preprečevanjem in sanacijo okoljske škode (COM(2016) 204 final, 14.4.2016)

Delovni dokument služb Komisije: Vrednotenje direktive o okoljski odgovornosti v okviru programa REFIT – Spremni dokument – Poročilo Komisije Svetu in Evropskemu parlamentu na podlagi člena 18(2) Direktive 2004/35/ES o okoljski odgovornosti v zvezi s preprečevanjem in sanacijo okoljske škode (SWD(2016) 121 final, 14.4.2016)

Zadnja posodobitev 17.06.2020