Načelo „plača povzročitelj obremenitve“ in okoljska odgovornost

 

POVZETEK:

Direktiva 2004/35/ES o okoljski odgovornosti v zvezi s preprečevanjem in sanacijo okoljske škode

KAJ JE NAMEN TE DIREKTIVE?

Ta direktiva določa pravila o načelu „plača povzročitelj obremenitve“. To pomeni, da je podjetje, ki povzroči okoljsko škodo, zanjo odgovorno in da mora poskrbeti za potrebne preventivne ali sanacijske ukrepe ter kriti vse s tem povezane stroške.

KLJUČNE TOČKE

Direktiva opredeljuje okoljsko škodo kot:

Opredelitev vključuje izpust onesnaževal v zrak (ker škodi stanju tal ali voda), notranje površinske vode in podtalnico ter vsak namerni izpust gensko spremenjenih organizmov v okolje, kot je opredeljeno v Direktivi 2001/18/ES.

Področje uporabe

Obstajata dva scenarija, v katerih nastane odgovornost:

Izjeme

Izjeme vključujejo oboroženi spopad, naravno nesrečo, odgovornost za vrste okoljske škode, zajete v mednarodnih konvencijah (npr. onesnaženje morja), in jedrska tveganja, zajeta v Pogodbi Euratom.

Preventivni in sanacijski ukrepi

Podjetje mora kriti stroške preventivnihukrepov in sanacijskihukrepov , razen v določenih okoliščinah, npr. če je škodo povzročila tretja stran kljub ustreznim varnostnim ukrepom ali če je škoda posledica ravnanja v skladu z uradnimi navodili.

Izvajanje

OD KDAJ SE TA DIREKTIVA UPORABLJA?

Ta direktiva se uporablja od 30. aprila 2004. Države EU so jo morale vključiti v nacionalno zakonodajo do 30. aprila 2007.

OZADJE

Več informacij je na voljo na strani Okoljska odgovornost na spletnem mestu Evropske komisije.

GLAVNI DOKUMENT

Direktiva 2004/35/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. aprila 2004 o okoljski odgovornosti v zvezi s preprečevanjem in sanacijo okoljske škode (UL L 143, 30.4.2004, str. 56–75).

Nadaljnje spremembe Direktive 2004/35/ES so vključene v osnovno besedilo. Ta prečiščena različica je samo za informativne namene.

POVEZANI DOKUMENTI

Poročilo Komisije Svetu in Evropskemu parlamentu: Poročilo Komisije Svetu in Evropskemu parlamentu na podlagi člena 18(2) Direktive 2004/35/ES o okoljski odgovornosti v zvezi s preprečevanjem in sanacijo okoljske škode (COM(2016) 204 final, 14.4.2016).

Delovni dokument služb Komisije – Vrednotenje direktive o okoljski odgovornosti v okviru programa REFIT – Spremni dokument – Poročilo Komisije Svetu in Evropskemu parlamentu na podlagi člena 18(2) Direktive 2004/35/ES o okoljski odgovornosti v zvezi s preprečevanjem in sanacijo okoljske škode (SWD(2016) 121 final,14.4.2016).

Zadnja posodobitev 05.10.2016