Nacionalne meje emisij za nekatera onesnaževala zraka

 

POVZETEK:

Direktiva 2001/81/ES o nacionalnih zgornjih mejah emisij za nekatera onesnaževala zraka

KAJ JE NAMEN TE DIREKTIVE?

Ta direktiva določa meje skupnih nacionalnih emisij štirih onesnaževal – žveplovega dioksida, dušikovih oksidov, hlapnih organskih snovi in amoniaka.

Te emisije lahko povzročijo:

Ukrepi EU so še naprej potrebni zaradi dolgotrajnega čezmejnega značaja teh onesnaževal. Meje so vmesna postaja za bolj ambiciozne dolgoročne cilje.

KLJUČNE TOČKE

OZADJE

Ker je onesnaženje zraka mednarodni problem, ki sega čez državne meje, je EU junija 2003 pristopila k Protokolu h Konvenciji iz leta 1979 o onesnaževanju zraka na velike razdalje prek meja za zmanjšanje zakisljevanja, evtrofikacije in prizemnega ozona (glej zadevni povzetek).

Leta 2013 je Komisija ugotovila, da se je kakovost zraka v Evropi bistveno izboljšala, vendar da zastavljeni cilji še vedno niso doseženi. Ob oceni iz sporočila „programa Čist zrak za Evropo“ je bila sprejeta Direktiva (EU) 2016/2284 o zmanjšanju nacionalnih emisij za nekatera onesnaževala zraka.

Ta direktiva razveljavlja Direktivo 2001/81/ES z namenom, da bi se nacionalne zgornje meje emisij podaljšale do leta 2020 in uvedle nove za leto 2025.

Več informacij je na voljo na strani:

GLAVNI DOKUMENT

Direktiva 2001/81/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2001 o nacionalnih zgornjih mejah emisij za nekatera onesnaževala zraka (UL L 309, 27.11.2001, str. 22–30).

Nadaljnje spremembe Direktive 2001/81/ES so vključene v izvirno besedilo. Ta prečiščena različica ima samo dokumentarno vrednost.

POVEZANI DOKUMENTI

Direktiva (EU) 2016/2284 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. decembra 2016 o zmanjšanju nacionalnih emisij za nekatera onesnaževala zraka, spremembi Direktive 2003/35/ES in razveljavitvi Direktive 2001/81/ES (UL L 344, 17.12.2016, str. 1–31).

Sklep Sveta 2003/507/ES z dne 13. junija 2003 o pristopu Evropske skupnosti k Protokolu o zmanjševanju zakisljevanja, evtrofikacije in prizemnega ozona h Konvenciji iz leta 1979 o onesnaževanju zraka na velike razdalje preko meja (UL L 179, 17.7.2003, str. 1–2).

Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij – Program „Čist zrak za Evropo“ (COM(2013) 918 final z dne 18. decembra 2013)

Zadnja posodobitev 29.08.2019