Dostop javnosti do informacij o okolju

 

POVZETEK:

Direktiva 2003/4/ES o dostopu javnosti do informacij o okolju

KAJ JE NAMEN DIREKTIVE?

KLJUČNE TOČKE

Dostop na zahtevo

Aktivno razširjanje

OD KDAJ SE TA DIREKTIVA UPORABLJA?

Ta direktiva se uporablja od 14. februarja 2003. Države EU so jo morale vključiti v nacionalno zakonodajo do 14. februarja 2005.

OZADJE

* KLJUČNA POJMA

Informacije o okolju: kakršne koli informacije v pisni, vizualni, zvočni, elektronski ali drugi obliki o vprašanjih, določenih v členu 2(1) Direktive 2003/4/ES.

Organ oblasti: zlasti vlada ali drug nacionalni, regionalni ali lokalnih organ javne uprave, vključno z javnimi svetovalnimi organi in posamezniki, zajetimi v zakonodaji. Vlade EU lahko določijo, da ta opredelitev ne vključuje organov, ko opravljajo zadeve iz sodne ali zakonodajne pristojnosti.

GLAVNI DOKUMENT

Direktiva 2003/4/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. januarja 2003 o dostopu javnosti do informacij o okolju in o razveljavitvi Direktive Sveta 90/313/EGS (UL L 41, 14.2.2003, str. 26–32)

POVEZANI DOKUMENTI

Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1049/2001 z dne 30. maja 2001 o dostopu javnosti do dokumentov Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije (UL L 145, 31.5.2001, str. 43–48)

Sklep Sveta 2005/370/ES z dne 17. februarja 2005 o sklenitvi Konvencije o dostopu do informacij, udeležbi javnosti pri odločanju in dostopu do pravnega varstva v okoljskih zadevah, v imenu Evropske skupnosti (UL L 124, 17.5.2005, str. 1–3)

Uredba (ES) št. 1367/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. septembra 2006 o uporabi določb Aarhuške konvencije o dostopu do informacij, udeležbi javnosti pri odločanju in dostopu do pravnega varstva v okoljskih zadevah v institucijah in organih Skupnosti (UL L 264, 25.9.2006, str. 13–19)

Direktiva 2007/2/EC Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. marca 2007 o vzpostavitvi infrastrukture za prostorske informacije v Evropski skupnosti (INSPIRE) (UL L 108, 25.4.2007, str. 1–14)

Nadaljnje spremembe Direktive 2007/2/ES so vključene v izvirno besedilo. To prečiščeno besedilo ima samo dokumentarno vrednost.

Zadnja posodobitev 26.01.2017