Kakovost motornega bencina in dizelskega goriva: žveplo in svinec

 

POVZETEK:

Direktiva 98/70/ES o kakovosti motornega bencina in dizelskega goriva

KAJ JE NAMEN TE DIREKTIVE?

KLJUČNE TOČKE

Motorni bencin

Dizelsko gorivo

Zmanjšanje emisij toplogrednih plinov

Poročanje

OD KDAJ SE TA DIREKTIVA UPORABLJA?

Države EU so jo morale prenesti v nacionalno pravo do 1. julija 1999. Države EU so morale začeti uporabljati pravila 1. januarja 2000.

OZADJE

Več informacij je na voljo na strani:

KLJUČNI POJMI

Motorji v strojih, uporabljani zunaj cest: veliko število vgrajenih motorjev v strojih, ki se uporabljajo za druge namene, razen za prevoz blaga ali potnikov, kot so buldožerji, kompresorji in zadnji ali čelni nakladalniki.
Poročanje o emisijah toplogrednih plinov v življenjskem krogu: poročanje o emisijah CO2, CH4 in N2O, ki nastanejo pri črpanju, predelavi in distribuciji goriva.

GLAVNI DOKUMENT

Direktiva 98/70/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. oktobra 1998 o kakovosti motornega bencina in dizelskega goriva ter spremembi Direktive Sveta 93/12/EGS (UL L 350, 28.12.1998, str. 58–68).

Nadaljnje spremembe Direktive 98/70/ES so vključene v izvirno besedilo. Ta prečiščena različica ima samo dokumentarno vrednost.

POVEZANI DOKUMENTI

Uredba (EU) 2018/1999 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2018 o upravljanju energetske unije in podnebnih ukrepih, spremembi uredb (ES) št. 663/2009 in (ES) št. 715/2009 Evropskega parlamenta in Sveta, direktiv 94/22/ES, 98/70/ES, 2009/31/ES, 2009/73/ES, 2010/31/EU, 2012/27/EU in 2013/30/EU Evropskega parlamenta in Sveta, direktiv Sveta 2009/119/ES in (EU) 2015/652 ter razveljavitvi Uredbe (EU) št. 525/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 328, 21.12.2018, str. 1–77).

Direktiva (EU) 2018/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2018 o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov (prenovitev) (UL L 328, 21.12.2018, str. 82–209).

Direktiva Sveta (EU) 2015/652 z dne 20. aprila 2015 o določitvi metod izračuna in zahtev glede poročanja na podlagi Direktive 98/70/ES Evropskega parlamenta in Sveta o kakovosti motornega bencina in dizelskega goriva (UL L 107, 25.4.2015, str. 26–67).

Uredba Komisije (EU) št. 1307/2014z dne 8. decembra 2014 o opredelitvi meril in geografskega obsega travinj z veliko biotsko raznovrstnostjo za namene člena 7b(3)(c) Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 98/70/ES o kakovosti motornega bencina in dizelskega goriva ter člena 17(3)(c) Direktive 2009/28/ES Evropskega parlamenta in Sveta o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov (UL L 351, 9.12.2014, str. 3–5).

2005/27/ES: Priporočilo Komisije z dne 12. januarja 2005 o tem, kaj za Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 98/70/ES v zvezi z bencinom in dizelskimi gorivi predstavlja razpoložljivost neosvinčenega bencina in dizelskega goriva z najvišjo vsebnostjo žvepla na primerno uravnoteženi geografski osnovi (UL L 15, 19.1.2005, str. 26–29).

Zadnja posodobitev 19.09.2019