Varstvo biotske raznovrstnosti Evrope (Natura 2000)

 

POVZETEK:

Direktiva Sveta 92/43/EGS o ohranjanju naravnih habitatov ter prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst

KAJ JE NAMEN TE DIREKTIVE?

KLJUČNE TOČKE

Varstvo območij (omrežje Natura 2000)

Posvetovalni postopek

Cilji in ukrepi ohranjanja

Presoja načrtov/projektov

Varstvo vrst

Države EU morajo:

OD KDAJ SE TA DIREKTIVA UPORABLJA?

Uporablja se od 10. junija 1992. Države EU so jo morale vključiti v nacionalno zakonodajo do 10. junija 1994.

OZADJE

Omrežje Natura 2000 obsega skoraj petino zemljišča EU in več kot 250 000 km2 morske površine.

Več informacij je na voljo na straneh:

* KLJUČNI POJMI

Posebno ohranitveno območje: območje, pomembno za Skupnost (tj. EU), ki ga določijo države EU in kjer se uporabljajo potrebni ohranitveni ukrepi, da se zagotovi vzdrževanje ali obnovitev ugodnega stanja ohranjenosti naravnih habitatov in/ali populacij vrst, za katere je bilo območje določeno.

GLAVNI DOKUMENT

Direktiva Sveta 92/43/EGS z dne 21. maja 1992 o ohranjanju naravnih habitatov ter prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst (UL L 206, 22.7.1992, str. 7–50).

Nadaljnje spremembe Direktive 92/43/EGS so vključene v izvirno besedilo. To prečiščeno besedilo ima samo dokumentarno vrednost.

POVEZANI DOKUMENTI

Direktiva 2009/147/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. novembra 2009 o ohranjanju prostoživečih ptic (UL L 20, 26.1.2010, str. 7–25).

Glejte prečiščeno besedilo.

Poročilo Komisije Svetu in Evropskemu parlamentu – Stanje narave v Evropski uniji – Poročilo o stanju in trendih za habitatne tipe in vrste, ki jih zajemata direktivi o pticah in habitatih, za obdobje 2007–2012 v skladu z zahtevo iz člena 17 direktive o habitatih in člena 12 direktive o pticah (COM(2015) 219 final z dne 20. maja 2015).

Zadnja posodobitev 21.02.2017