Preprečevanje onesnaževanja voda z nitrati iz kmetijskih virov

Čista voda je ključna za zdravje ljudi in naravne ekosisteme, zato je varstvo kakovosti voda eno od najpomembnejših vprašanj okoljske politike EU. Direktiva o nitratih iz leta 1991 je eden od prvih pravnih aktov EU proti onesnaževanju.

AKT

Direktiva Sveta 91/676/EGS z dne 12. decembra 1991 o varstvu voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov

POVZETEK

KAJ JE NAMEN TE DIREKTIVE?

Direktiva si prizadeva zmanjšati onesnaževanje z nitrati iz kmetijskih virov in preprečiti nadaljnje onesnaževanje. Tesno je povezana z drugimi politikami EU, ki se ukvarjajo s kakovostjo zraka in vode, podnebnimi spremembami in kmetijstvom.

KLJUČNE TOČKE

Države EU morajo:

Evropska komisija vsake štiri leta pripravi poročilo na podlagi nacionalnih podatkov, ki jih predložijo države EU.

OD KDAJ SE TA DIREKTIVA UPORABLJA?

Od 19. decembra 1991.

OZADJE

Dušik je ključno hranilo, ki pomaga pri rasti rastlin in posevkov. Toda visoke koncentracije škodujejo ljudem in naravi, kmetijska raba nitratov v organskih in kemijskih gnojilih pa je lahko glavni vir onesnaževanja voda. Kmetijstvo prispeva več kot 50 % celotnega odvajanja dušika v površinske vode.

Več informacij je na voljo:

REFERENCE

Akt

Začetek veljavnosti

Rok prenosa v državah članicah

Uradni list Evropske unije

Direktiva 91/676/EGS

19.12.1991

19.12.1993

UL L 375, 31.12.1991, str. 1-8

Akt(i) o spremembi

Začetek veljavnosti

Rok prenosa v državah članicah

Uradni list Evropske unije

Uredba (ES) št. 1882/2003

20.11.2003

-

UL L 284, 31.10.2003, str. 1-53

Uredba (ES) št. 1137/2008

11.12.2008

-

UL L 311, 21.11.2008, str. 1-54

Nadaljnje spremembe in popravki Direktive 91/676/EGS so vključeni v originalno besedilo. Ta prečiščena različica je samo za referenčne namene.

POVEZANI AKTI

Poročilo Komisije Svetu in Evropskemu parlamentu o izvajanju direktive Sveta 91/676/EGS o varstvu voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov na podlagi poročil držav članic za obdobje 2008-2011 (COM(2013) 683 final z dne 4. oktobra 2013)

Zadnja posodobitev 08.09.2015