Kakovostna voda v Evropi (vodna direktiva EU)

 

POVZETEK:

Direktiva 2000/60/ES – okvir za ukrepe Skupnosti na področju vodne politike

KAJ JE NAMEN TE DIREKTIVE?

Direktiva določa pravila, s katerimi želi preprečiti nadaljnje poslabšanje stanja vodnih teles Evropske unije (EU) in doseči „dobro stanje“ evropskih rek, jezer in podzemnih voda do leta 2015.

To vključuje zlasti:

KLJUČNE TOČKE

Zakonodaja dodeljuje jasno odgovornost nacionalnim organom. Ti morajo:

OD KDAJ SE TA DIREKTIVA UPORABLJA?

Uporablja se od 22. oktobra 2000, države članice EU pa so jo morale v nacionalno pravo prenesti do 22. decembra 2003.

OZADJE

V EU je voda vse bolj obremenjena zaradi naraščajočega povpraševanja po zadostni količini kakovostne vode za vrsto različnih namenov. Ta direktiva si prizadeva zaščititi in izboljšati kakovost vode.

Več informacij je na voljo na strani:

KLJUČNI POJMI

Površinske vode: vse celinske vode razen podzemne vode, somornic in obalnega morja.
Podzemna voda: vsa voda pod zemeljskim površjem.
Celinske vode: vse stoječe ali tekoče vode na površju kopnega.
Somornice: telesa površinske vode v bližini rečnih ustij, ki so delno slana, vendar vsebujejo znatne tokove sladke vode.

GLAVNI DOKUMENT

Direktiva 2000/60/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2000 o določitvi okvira za ukrepe Skupnosti na področju vodne politike (UL L 327, 22.12.2000, str. 1–73).

Nadaljnje spremembe Direktive 2000/60/ES so vključene v izvirno besedilo. Ta prečiščena različica ima samo dokumentarno vrednost.

POVEZANI DOKUMENTI

Direktiva 2006/118/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2006 o varstvu podzemne vode pred onesnaževanjem in poslabšanjem (UL L 372, 27.12.2006, str. 19–31).

Glej prečiščeno različico.

Direktiva 2007/60/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2007 o oceni in obvladovanju poplavne ogroženosti (UL L 288, 6.11.2007, str. 27–34).

Direktiva 2008/105/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o okoljskih standardih kakovosti na področju vodne politike, spremembi in poznejši razveljavitvi direktiv Sveta 82/176/EGS, 83/513/EGS, 84/156/EGS, 84/491/EGS, 86/280/EGS ter spremembi Direktive 2000/60/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 348, 24.12.2008, str. 84–97).

Glej prečiščeno različico.

Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij – Načrt za varovanje evropskih vodnih virov (COM(2012) 673 final z dne 14. novembra 2012).

Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu – Okvirna direktiva o vodah in direktiva o poplavah: ukrepi za dosego „dobrega stanja“ voda v EU in za zmanjšanje poplavne ogroženosti (COM(2015) 120 final z dne 9. marca 2015).

Zadnja posodobitev 09.09.2021