Revidirani statut Agencije za oskrbo Euratom

 

POVZETEK:

Sklep 2008/114/ES, Euratom, o določitvi statuta Agencije za oskrbo Euratom

Člen 52 Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo (Euratom)

KAJ JE NAMEN TEGA SKLEPA?

Ta sklep določa statut Agencije za oskrbo Euratom, ki je bila ustanovljena neposredno s Pogodbo Euratom iz leta 1957, da se upošteva povečanje števila držav EU in posodobijo finančni predpisi Agencije ter določi njen sedež v Luxembourgu.

Člen 52 Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo (Euratom), ki si s skupno politiko preskrbe prizadeva zagotoviti redno in pravično preskrbo uporabnikov v državah EU z jedrskim materialom, je pravna podlaga Agencije za oskrbo Euratom.

KLJUČNE TOČKE

Agencija za oskrbo Euratom je organ EU, odgovoren za upravljanje dobave in povpraševanja po:

Agencija za oskrbo Euratom ima izključno pravico, da „sklepa“ (tj. sopodpiše) pogodbe za dobavo jedrskega materiala, ki prihaja iz EU in zunaj nje. V skladu s Pogodbo Euratom ima tudi pravico do izbire pri nabavi jedrskega materiala.

Agencija za oskrbo Euratom je pravna oseba (tj. neodvisen subjekt).

Cilji in naloge

Agencija za oskrbo Euratom:

Agencija za oskrbo Euratom razen tega:

Agencija za oskrbo Euratom lahko ustvari tudi zalogo jedrskega materiala. Nadzoruje jo Komisija, ki ji ima pravico izdati direktive (tj. navodila) in ima pravico veta na njene odločitve.

Pravni položaj in sedež

Agencija za oskrbo Euratom:

Generalni direktor in osebje

Generalni direktor Agencije za oskrbo Euratom je odgovoren za:

Generalni direktor in osebje Agencije za oskrbo Euratom so uradniki Evropske komisije in so uradno preverjeni.

Finančna sredstva

Agencija za oskrbo Euratom:

Prihodke Agencije zdaj sestavljajo izključno prispevki EU.

Proračun Agencije za oskrbo Euratom sprejme Komisija in je dokončen, ko je dokončno sprejet splošni proračun EU.

Po pristopu Hrvaške k EU je kapital Agencije za oskrbo Euratom 5 856 000 EUR, zagotovijo pa ga posamezne države EU. Luksemburg in Malta pri tem ne sodelujeta.

Svetovalni odbor

Posamezne države EU (z izjemo Luksemburga in Malte) v skladu s statutom Agencije izberejo od enega do štiri predstavnike v Svetovalnem odboru. Člani Odbora so imenovani na podlagi izkušenj in strokovnega znanja na področju trgovine z jedrskim materialom ali proizvodnje jedrske energije ali pri vprašanjih urejanja.

Generalni direktor Agencije za oskrbo Euratom Odbor običajno skliče dvakrat letno. Generalni direktor Agencije se mora pred sprejetjem pomembnih odločitev (o zadevah, navedenih v statutu Agencije za oskrbo Euratom) posvetovati z Odborom.

Odbor pomaga Agenciji za oskrbo Euratom, tako da daje mnenja in zagotavlja analize in informacije.

OD KDAJ SE TA SKLEP UPORABLJA?

Uporablja se od marca 2008, v revidirani različici po pristopu Hrvaške pa od 1. julija 2013.

OZADJE

Več informacij je na voljo na straneh:

GLAVNI DOKUMENTI

Sklep Sveta 2008/114/ES, Euratom, z dne 12. februarja 2008 o določitvi statuta Agencije za oskrbo Euratom (UL L 41, 15.2.2008, str. 15–20).

Nadaljnje spremembe Sklepa 2008/114/ES so vključene v izvirno besedilo. Ta prečiščena različica ima samo dokumentarno vrednost.

Prečiščena različica Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo – Naslov dve – Določbe za spodbujanje napredka na področju jedrske energije – Poglavje 6 – Preskrba– člen 52 (UL C 203, 7.6.2016, str. 24).

POVEZANI DOKUMENTI

Uredba (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. julija 2018 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, spremembi uredb (EU) št. 1296/2013, (EU) št. 1301/2013, (EU) št. 1303/2013, (EU) št. 1304/2013, (EU) št. 1309/2013, (EU) št. 1316/2013, (EU) št. 223/2014, (EU) št. 283/2014 in Sklepa št. 541/2014/EU ter razveljavitvi Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 (UL L 193, 30.7.2018, str. 1–222).

Zadnja posodobitev 11.09.2018