Spodbujanje uporabe biomase kot alternativnega vira energije

Biomasa lahko pomaga v boju proti podnebnim spremembam z zmanjševanjem emisij toplogrednih plinov. Njena uporaba za ogrevanje, pridobivanje električne energije in prometna goriva lahko zagotovi razvejanost oskrbe Evropske unije (EU) z energijo in ustvari rast ter delovna mesta. Da bi bil njen prispevek učinkovit, jo je treba pridobivati na trajnosten način.

AKT

Sporočilo Komisije - Akcijski načrt za biomaso (COM(2005) 628 finalz dne 7. decembra 2005)

POVZETEK

Biomasa lahko pomaga v boju proti podnebnim spremembam z zmanjševanjem emisij toplogrednih plinov. Njena uporaba za ogrevanje, pridobivanje električne energije in prometna goriva lahko zagotovi razvejanost oskrbe Evropske unije (EU) z energijo in ustvari rast ter delovna mesta. Da bi bil njen prispevek učinkovit, jo je treba pridobivati na trajnosten način.

KAJ JE NAMEN SPOROČILA?

Sporočilo opredeljuje načine povečanja razvoja energije iz biomase z ustvarjanjem spodbud za njeno uporabo in odpravljanjem ovir za njeno proizvodnjo. Opredeljuje ukrepe za spodbujanje uporabe biomase za ogrevanje, električno energijo in prevoze. Obravnava vprašanja, kot so oskrba, financiranje in raziskave. Akcijski načrt je bil prvi korak pri poudarjanju pomena industrije.

KLJUČNE TOČKE

Sporočilo je privedlo do nadaljnjih pobud za spodbujanje uporabe biogoriv.

Namen meril trajnosti je zagotoviti, da bosta z uporabo biogoriv zagotovljena dejanski prihranek ogljikovega dioksida in zaščita biotske raznovrstnosti. Merila določajo:

S prostovoljnimi programi se preverja, ali proizvajalci upoštevajo merila trajnosti. Če jih upoštevajo, so upravičeni do finančne podpore ali pa se njihova proizvodnja upošteva pri nacionalnih ciljih glede obnovljive energije.

Postopki za izdajo dovoljenj: praktična priporočila vsebujejo pomoč in nasvete za oblikovalce projektov, NVO in javne organe pri obravnavanju prošenj za gradnjo elektrarn na biomaso.

Cilj pobude Evropsko letalstvo na napredna biogoriva je spodbuditi uporabo biogoriv kot alternativnih obnovljivih goriv za zrakoplove.

OZADJE

Biomasa se pridobi iz organskega materiala, kot so drevesa, rastline ter kmetijski in komunalni odpadki. Njena proizvodnja vključuje niz dejavnosti, od gojenja surovin do končnega pretvarjanja energije. Leta 2012 so biomasa in odpadki predstavljali približno dve tretjini porabe vse obnovljive energije v EU.

Več informacij je na voljo na strani spletnega mesta Evropske komisije o biomasi.

POVEZANI AKTI

Direktiva 2009/28/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2009 o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov, spremembi in poznejši razveljavitvi direktiv 2001/77/ES in 2003/30/ES (UL L 140, 5.6.2009, str. 16-62)

Zelena knjiga - Evropska strategija za trajnostno, konkurenčno in varno energijo (COM(2006) 105 final z dne 8. marca 2006)

Zadnja posodobitev 12.08.2015