Čezmejne združitve kapitalskih družb

POVZETEK:

Direktiva 2005/56/ES – čezmejne združitve kapitalskih družb

POVZETEK

KAJ JE NAMEN TE DIREKTIVE?

Namen te direktive je olajšati čezmejne združitve kapitalskih družb* v EU.

KLJUČNE TOČKE

Kar zadeva področje uporabe, direktiva zajema vse kapitalske družbe, ustanovljene v skladu z zakonodajo države članice in z registriranim sedežem ali glavnim krajem poslovanja v EU, pod pogojem, da najmanj dve družbi ureja zakonodaja različnih držav EU. Izključene so nekatere vrste družb, kot so kolektivni naložbeni podjemi za vlaganja v prenosljive vrednostne papirje (KNPVP) ali vzajemni skladi.

Direktiva določa postopke čezmejnih združitev, ki med drugim vključujejo:

Vsaka država EU mora imenovati organ, ki je pristojen za izdajo potrdila pred združitvijo, ki potrjuje, da so formalnosti pred združitvijo pravilno zaključene, in za preverjanje zakonitosti nastale združitve.

V zakonodaji države EU, ki ureja družbo, nastalo z združitvijo, je določen datum začetka veljavnosti združitve. Register* družbe, nastale z združitvijo, mora nemudoma uradno obvestiti register drugih udeleženih družb o začetku veljavnosti čezmejne združitve.

Posledice čezmejne združitve vključujejo:

Splošno načelo v zvezi s pravico delavcev do soodločanja je, da se uporablja nacionalna zakonodaja, ki ureja družbo, ki je nastala s čezmejno združitvijo.

Kot izjema od tega splošnega načela se uporabljajo načela in postopki, ki so tesno povezani z načeli in postopki, ki se nanašajo na soodločanje delavcev, opredeljeno v Statutu evropske družbe, vendar samo, če so izpolnjeni nekateri posebej določeni pogoji. Ti pogoji na primer vključujejo, da mora imeti vsaj eno izmed podjetij, ki se združuje, v povprečju več kot 500 delavcev in da mora delovati v skladu s sistemom soodločanja delavcev.

OD KDAJ SE TA DIREKTIVA UPORABLJA?

Ta direktiva je začela veljati 15. decembra 2005. Države EU so jo morale vključiti v nacionalno zakonodajo do 15. decembra 2007.

OZADJE

Pravo družb EU

KLJUČNI POJMI

* Kapitalska družba je družba, katere družbeniki ne odgovarjajo osebno za dolgove in obveznosti družbe.

* Register je nacionalni organ, npr. register družb, pri katerem mora vložiti dokumentacijo vsaka od družb, ki se združujejo.

AKT

Direktiva 2005/56/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. oktobra 2005 o čezmejnih združitvah kapitalskih družb (UL L 310, 25.11.2005, str. 1–9)

Nadaljnje spremembe Direktive 2005/56/ES so vključene v osnovno besedilo. To prečiščeno besedilo ima samo dokumentarno vrednost.

Zadnja posodobitev 26.01.2016