Avtorska in sorodne pravice: trajanje varstva

 

POVZETEK:

Direktiva 2006/116/ES o trajanju varstva avtorske pravice in določenih sorodnih pravic

KAJ JE NAMEN TE DIREKTIVE?

Namen te direktive je uskladiti trajanje varstva avtorske pravice* in določenih sorodnih pravic*.

Direktiva kodificira in razveljavlja Direktivo 93/98/EGS, ki je uskladila pojem varstva avtorske pravice in določenih sorodnih pravic.

KLJUČNE TOČKE

Trajanje varstva avtorske pravice za književno ali umetniško delo je določeno na 70 let od:

Trajanje varstva za filmska ali avdiovizualna dela je določeno na 70 let od smrti zadnje od naslednjih oseb:

Direktiva je bila spremenjena z Direktivo 2011/77/EU, ki je podaljšala trajanje varstva za glasbene posnetke. Razlog za to je bil ta, da izvajalci pogosto začnejo svojo glasbeno pot zgodaj, zato obdobje 50 let za posnetke izvedb, na primer na nosilcih zvoka, ne zagotavlja varstva njihovih izvedb v njihovi celotni življenjski dobi. Zato se pravice izvajalcev in proizvajalcev fonogramov za glasbene posnetke podaljšajo s 50 na 70 let.

Direktiva 2011/77/EU usklajuje tudi način izračuna trajanja varstva za pesmi in druge skladbe z besedilom, ki jih ustvari več avtorjev. Trajanje varstva preteče 70 let po smrti zadnje preživele osebe (tj. avtorja besedila ali skladatelja glasbe).

Sorodne pravice

Varstvo sorodnih pravic (filmskih producentov in radiodifuznih organizacij) traja 50 let. To se izračuna za vsak primer posebej od datuma izvedbe, objave ali priobčitve posnetka. Trajanje varstva za izvajalce in proizvajalce fonogramov je bilo podaljšano na 70 let z Direktivo 2011/77/EU.

Računanje trajanja varstva

Trajanje varstva se začne hkrati v vseh državah EU. Teči začne od 1. januarja tistega leta, ki sledi dogodku, s katerim je pravica nastala.

Varstvo del, ki izvirajo iz držav zunaj EU

Če delo izvira iz države zunaj EU ali če avtor ni državljan EU, se varstvo, ki je določeno v EU, konča na zadnji datum varstva v državi izvora, vendar ne sme presegati trajanja, določenega v EU.

Obvestilo

Države EU morajo Evropsko komisijo nemudoma obvestiti o vseh načrtih v zvezi z novimi sorodnimi pravicami.

OD KDAJ SE TA DIREKTIVA UPORABLJA?

Ta direktiva se uporablja od 16. januarja 2007.

Direktiva 2006/116/EU kodificira in nadomešča Direktivo Sveta 93/98/EGS, ki so jo države EU morale vključiti v nacionalno zakonodajo do leta 1995.

OZADJE

Več informacij je na voljo na strani:

KLJUČNI POJMI

Avtorska pravica: varuje interese ustvarjalce tako, da jim daje premoženjske pravice nad njihovimi stvaritvami ali deli.
Sorodne pravice: varujejo pravne interese oseb in organov, ki:

GLAVNI DOKUMENT

Direktiva 2006/116/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2006 o trajanju varstva avtorske pravice in določenih sorodnih pravic (Kodificirana različica) (UL L 372, 27.12.2006, str. 12–18).

Nadaljnje spremembe Direktive 2006/116/ES so vključene v osnovno besedilo. Ta prečiščena različica ima samo dokumentarno vrednost.

Zadnja posodobitev 11.01.2019