Statut evropske družbe

Evropska družba (SE) je pravna oblika, ki podjetju omogoča, da deluje v različnih državah Evropske unije (EU) pod enotnim statutom, ki je opredeljen v zakonodaji EU in je skupen vsem državam EU.

AKT

Uredba Sveta (ES) št. 2157/2001 z dne 8. oktobra 2001 o statutu evropske družbe (SE).

Direktiva Sveta 2001/86/ES z dne 8. oktobra 2001 o dopolnitvi Statuta evropske družbe glede udeležbe delavcev.

POVZETEK

Statut evropske družbe je bil sprejet leta 2001 in je začel veljati leta 2004, okoli 30 let po tem, ko je bil prvič predlagan Komisiji. Uredba (ES) št. 2157/2001, s katero je bil uveden (uredba SE), je bila dopolnjena z Direktivo 2001/86/ES (direktiva SE), ki določa pravila o udeležbi delavcev v SE, s čimer sta bila potrjena pomen in vloga delavcev v podjetju.

Z vzpostavitvijo te oblike je EU olajšala delovanje podjetjem, ki želijo razširiti svoje poslovanje na ravni Skupnosti.

Izvajanje uredbe SE v povezavi z nacionalno zakonodajo

Za SE s sedežem v državi EU veljajo:

Pravila za ustanovitev SE

Evropska družba se ustanovi z združitvijo vsaj dveh podjetij v različnih državah EU, kar pomeni, da je ni mogoče ustanoviti brez že obstoječe podlage. Najnižji znesek osnovnega kapitala ne sme biti manj kot 120 000 EUR, ustanovi pa se lahko na naslednje načine:

Način ustanovitve

Vrsta podjetja

Zahtevana merila

Združitev (za ustanovitev evropske družbe)

Delniška družba

Vsaj dve podjetji morata delovati v različnih državah EU.

Ustanovitev evropskega holdinga

Delniška družba ali družba z omejeno odgovornostjo

Vsaj dve podjetji morata delovati v različnih državah EU ali imeti najmanj dve leti bodisi hčerinsko družbo bodisi podružnico v drugi državi članici EU.

Ustanovitev evropske hčerinske družbe

Podjetja, družbe ali druge pravne osebe

Vsaj dve podjetji morata delovati v različnih državah EU ali imeti najmanj dve leti bodisi hčerinsko družbo bodisi podružnico v drugi državi članici EU.

Preoblikovanje

Delniška družba

Podjetje mora imeti hčerinsko družbo v drugi državi članici najmanj dve leti.

Poleg tega lahko evropska družba ustanovi eno ali več hčerinskih družb, ki so prav tako evropske družbe.

Statutarni sedež SE mora biti v državi, kjer ima družba glavno upravo, torej kjer je dejanski sedež delovanja. Kljub temu pa lahko SE prenese statutarni sedež v drugo državo EU, ne da bi bilo treba razpustiti izvorno podjetje za ustanovitev novega.

Informacije o registraciji in končani likvidaciji SE se objavijo v Uradnem listu Evropske unije.

Dve možnosti organizacijskih struktur

Statut evropske družbe lahko temelji na dveh različnih sistemih:

Pomanjkanje davčne usklajenosti

Za SE veljajo davki in prispevki v vseh državah EU, kjer ima administrativne sedeže.

Udeležba delavcev v SE

SE ni mogoče ustanoviti, ne da bi uprava in delavci prej sporazumno izbrali model udeležbe delavcev. Ta sporazum mora nujno vključevati obveščanje, postopke posvetovanja in, kjer je primerno, udeležbo delavcev v upravnih odborih SE. Tovrstno vključevanje pa je obvezno le, če so ga bili delavci deležni že pred ustanovitvijo SE.

Če stranema ne uspe skleniti zadovoljujočega dogovora, veljajo standardna načela, ki so navedena v Prilogi k Direktivi.

REFERENCE

Akt

Začetek veljavnosti

Rok prenosa v državah članicah

Uradni list Evropske unije

Uredba (ES) št. 2157/2001

8.10.2004

-

UL L 294, 10.11.2001

Direktiva 2001/86/ES

10.11.2001

8.10.2004

UL L 294, 10.11.2001

Akt(-i) o spremembi

Začetek veljavnosti

Rok prenosa v državah članicah

Uradni list Evropske unije

Uredba (ES) št. 885/2004

1.5.2004

-

UL L 168, 1.5.2004

Uredba (ES) št. 1791/2006

1.1.2007

-

UL L 363, 20.12.2006

Uredba (EU) št. 517/2013

1.7.2013

-

UL L 158, 10.6.2013

POVEZANI AKTI

Poročilo Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu - Uporaba Uredbe Sveta (ES) št. 2157/2001 z dne 8. oktobra 2001 o statutu evropske družbe (SE) (COM(2010) 676 final - ni objavljeno v Uradnem listu).

Zadnja posodobitev: 30.06.2014