Korektivni del: postopek v zvezi s čezmernim primanjkljajem

POVZETEK:

Uredba Sveta (ES) št. 1467/97 – pospešitev in razjasnitev izvajanja postopka v zvezi s čezmernim primanjkljajem

POVZETEK

KAJ JE NAMEN TE UREDBE?

Pakt za stabilnost in rast je temelj proračunske discipline EU. Korektivni del Pakta ureja postopek v zvezi s čezmernim primanjkljajem, ki je podlaga za takojšnje zmanjšanje čezmernega javnega primanjkljaja ali čezmernega javnega dolga.

Uredba želi pojasniti in pospešiti postopek v zvezi s čezmernim primanjkljajem v skladu s členom 126 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU).

Za državo EU, ki ne spoštuje proračunske discipline, ki jo zahteva Pakt za stabilnost in rast, se lahko uporabi postopek v zvezi s čezmernim primanjkljajem, ki vključuje več korakov.

KLJUČNE TOČKE

Začetek postopka

V skladu s Paktom za stabilnost in rast se začetek postopka v zvezi s čezmernim primanjkljajem določi na podlagi meril primanjkljaja in dolga:

Faze postopka

Sankcije

Sankcije se uvedejo, če se primanjkljaj ne zmanjša. Za države v evrskem območju se te sankcije uvedejo postopoma, in sicer se najprej uvedeta:

Poleg tega lahko za vse države EU (razen za Združeno kraljestvo) velja začasna ustavitev dodeljevanja sredstev ali plačil iz strukturnih in investicijskih skladov EU. Kazni se naložijo tudi v primerih manipuliranja s statističnimi podatki.

Sistem glasovanja

Odločitve o večini sankcij v skladu s postopkom v zvezi s čezmernim primanjkljajem se sprejmejo v obratnem glasovanju s kvalificirano večino. To pomeni, da globa velja za sprejeto, razen če se Svet s kvalificirano večino odloči, da jo zavrne.

Poleg tega se je 25 držav, ki so podpisale Pogodbo o stabilnosti, usklajevanju in upravljanju, strinjalo, da bodo obratno glasovanje s kvalificirano večino uporabile celo v zgodnejši fazi postopka, na primer pri odločanju o tem, ali naj se za državo EU uporabi postopek v zvezi s čezmernim primanjkljajem ali ne.

Prožnost Pakta za stabilnost in rast

Januarja 2015 je Komisija objavila Sporočilo, v katerem določa smernice za države EU o tem, kako čim bolj izkoristiti prožnost v okviru obstoječih pravilPakta za stabilnost in rast, da bi se spodbudilo učinkovito izvajanje strukturnih reform in naložbe ter bolje upoštevale gospodarske razmere v vsaki posamezni državi EU.

OD KDAJ SE TA UREDBA UPORABLJA?

Ta uredba se uporablja od 1. januarja 1999.

OZADJE

AKT

Uredba Sveta (ES) št. 1467/97 z dne 7. julija 1997 o pospešitvi in razjasnitvi izvajanja postopka v zvezi s čezmernim primanjkljajem (UL L 209, 2.8.1997, str. 6–11)

Nadaljnje spremembe Uredbe (ES) št. 1467/97 so vključene v izvirno besedilo. To prečiščeno besedilo ima samo dokumentarno vrednost.

POVEZANI AKTI

Uredba (EU) št. 1173/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. novembra 2011 o učinkovitem izvrševanju proračunskega nadzora v euroobmočju (UL L 306, 23.11.2011, str. 1–7)

Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropski centralni banki, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru, Odboru regij in Evropski investicijski banki: Kako čim bolj izkoristiti prožnost v okviru obstoječih pravil Pakta za stabilnost in rast (COM(2015) 12 final 13.1.2015)

Zadnja posodobitev 22.02.2016