Varnost v pomorskem prometu: Evropska agencija za pomorsko varnost

Cilj Evropske agencije za pomorsko varnost (EMSA) je zagotoviti visoko, enotno in učinkovito raven pomorske varnosti in zaščite v Evropski uniji (EU). Prizadeva si tudi za preprečevanje onesnaževanja in odzivanje na onesnaženje z ladij ali naftnih in plinskih naprav.

AKT

Uredba (ES) št. 1406/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. junija 2002 o ustanovitvi Evropske agencije za pomorsko varnost.

POVZETEK

Cilj Evropske agencije za pomorsko varnost (EMSA) je zagotoviti visoko, enotno in učinkovito raven pomorske varnosti in zaščite v Evropski uniji (EU). Prizadeva si tudi za preprečevanje onesnaževanja in odzivanje na onesnaženje z ladij ali naftnih in plinskih naprav.

ČEMU JE TA UREDBA NAMENJENA?

Ta uredba vzpostavlja agencijo EMSA, ki ima sedež v Lizboni. Agencija nudi Evropski komisiji in državam EU tehnično pomoč in podporo v zvezi z razvojem, uporabo in oceno zakonodaje EU na področju pomorske varnosti, zaščite in onesnaževanja.

KLJUČNE TOČKE

Agencija EMSA ima temeljne in podporne naloge.

Temeljne naloge

Pomoč pri pripravljalnih delih za ažuriranje in razvoj ustrezne zakonodaje EU;

obiski in inšpekcijski pregledi v državah EU zaradi učinkovitega izvajanja ustreznih zavezujočih pravnih aktov EU;

dejavnosti usposabljanja in tehnična podpora za nacionalne uprave;

podpora ukrepom odzivanja na onesnaženje, kadar onesnaženje povzročijo ladje ter naftne in plinske naprave (agencija EMSA nudi operativno pomoč na zahtevo prizadete države).

Agencija EMSA upravlja tudi podatkovni center Evropske unije za sistem dolgega dometa za prepoznavanje in sledenje ladjam in evropski sistem izmenjave pomorskih informacij (SafeSeaNet). Nudi lahko tudi operativno podporo v zvezi s preiskavami v primeru smrti ali hudih poškodb.

Podporne naloge

Agencija EMSA izvaja te naloge samo, če ustvarjajo bistveno dodano vrednost, se izogibajo podvajanju ter ne kršijo pravic in obveznosti držav EU. Te naloge so povezane z okoljskimi zadevami, programom GMES za opazovanje Zemlje (zdaj Copernicus) in celinskimi plovnimi potmi.

Obiski in inšpekcijski pregledi agencije EMSA

Agencija EMSA obiskuje države, da bi Evropski komisiji in nacionalnim upravam pomagala preverjati učinkovito izvajanje predpisov EU ter zagotoviti visoko in enotno raven varnosti. Agencija izvaja inšpekcijske preglede s klasifikacijskimi zavodi in v državah zunaj EU, kjer preverja usposabljanje in izdajanje spričeval pomorščakom.

Struktura

Agencija EMSA je organ EU in pravna oseba. Osebje agencije so uradniki, ki jih pridobi agencija, in uradniki EU ter javni uslužbenci držav EU, ki so začasno dodeljeni agenciji ali premeščeni v agencijo. Vodi jo izvršni direktor, ki je pri izvajanju svojih dolžnosti popolnoma neodvisen.

Njen upravni odbor sestavljajo predstavniki iz Evropske komisije in vsake države EU ter vsi imajo pravico glasovanja. Sestavljajo ga tudi predstavniki z Islandije in iz Norveške ter strokovnjaki iz štirih pomorskih sektorjev, a noben od njih nima pravice glasovanja. Njegov mandat traja pet let in se lahko enkrat obnovi.

Proračun

Uredba (EU) št. 911/2014 predvideva večletni načrt financiranja za odzivanje agencije EMSA na onesnaženje v višini 160,5 milijona EUR za obdobje 2014-2020. Celoten proračun agencije EMSA zajema glavni prispevek iz proračuna EU ter dodatne prispevke iz držav zunaj EU, ki so vključene v delo agencije. Agencija lahko tudi zaračuna publikacije, usposabljanja in vse druge storitve, ki jih zagotavlja.

OZADJE

Dve nesreči tankerjev (Erika v letu 1999 in Prestige v letu 2002) sta povzročili razlitje nafte v evropskih vodah. Obe sta povzročili hudo okoljsko in gospodarsko škodo francoski in španski obali. Leta 2003 je bila zato ustanovljena agencija EMSA, da bi bila Evropa pripravljena na razlitja večjih količin nafte.

REFERENCE

Akt

Začetek veljavnosti

Rok prenosa v državah članicah

Uradni list Evropske unije

Uredba (ES) št. 1406/2002

25.8.2002

-

UL L 208, 5.8.2002, str. 1-9

Akt(-i) o spremembi

Začetek veljavnosti

Rok prenosa v državah članicah

Uradni list Evropske unije

Uredba (ES) št. 1644/2003

1.10.2003

-

UL L 245, 29.9.2003, str. 10-12

Uredba (ES) št. 724/2004

19.5.2004

-

UL L 129, 29.4.2004, str. 1-5

Uredba (ES) št. 2038/2006

31.12.2006

-

UL L 394, 30.12.2006, str. 1-4

Uredba (EU) št. 100/2013

1.3.2013

-

UL L 39, 9.2.2013, str. 30-40

Nadaljnje spremembe in popravki Uredbe (ES) št. 1406/2002 so vključeni v osnovno besedilo. To prečiščeno besedilo se uporablja le kot napotilo.

POVEZANI AKTI

Uredba (EU) št. 911/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. julija 2014 o večletnem financiranju ukrepov Evropske agencije za pomorsko varnost na področju odzivanja na onesnaženje morja, ki ga povzročijo ladje ter naftni in plinski objekti (UL L 257, 28.8.2014, str. 115-120).

Direktiva 2009/16/EC Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2009 o pomorski inšpekciji države pristanišča (UL L 131, 28.5.2009, str. 57-100).

Direktiva 2005/35/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 7. septembra 2005 o onesnaževanju morja z ladij in uvedbi kazni za kršitve (UL L 255, 30.9.2005, str. 11-21).

Direktiva 2002/59/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. junija 2002 o vzpostavitvi sistema spremljanja in obveščanja za ladijski promet ter o razveljavitvi Direktive Sveta 93/75/EGS (UL L 208, 5.8.2002, str. 10-27).

Zadnja posodobitev: 04.01.2015