Regulacija radijskega spektra

Radijske frekvence, ključnega pomena za delovanje številnih stvari, ki jih imamo za same po sebi umevne, npr. mobilni telefoni, radiodifuzijske in širokopasovne internetne naprave ali naprave za daljinsko upravljanje, so redek vir. Ker želi Evropska unija (EU) poskrbeti za njihovo optimalno uporabo, se je dogovorila o načinu usklajevanja svoje politike na tem področju, da bi preprečila npr. motnje pri pomembnih komunikacijah.

AKT

Odločba Evropskega parlamenta in Sveta 676/2002/ES z dne 7. marca 2002 o pravnem okviru za politiko radijskega spektra v Evropski skupnosti (Odločba o radijskem spektru).

POVZETEK

Cilj te odločbe je koordinacija (na ravni EU) politike glede razpoložljivosti radijskega spektra in tehničnih pogojev za njegovo učinkovito uporabo. Velja za razporeditev radijskih in brezžičnih komunikacijskih frekvenc, vključno z mobilno komunikacijo GSM, tretjo in četrto generacijo mobilnih komunikacij (3G, 4G) za frekvence med 9 kHz in 3000 GHz, ki so pomembne za notranji trg.

Ukrepi v okviru odločbe upoštevajo delo mednarodnih organizacij, kot sta Mednarodna telekomunikacijska zveza (ITU) na področju upravljanja radijskega spektra in Evropska konferenca poštnih in telekomunikacijskih uprav (CEPT), medvladna organizacija z 48 državami članicami.

Odbor za radijski spekter

Tudi na podlagi splošnih načel iz programa politike radijskega spektra, ki je bil sprejet leta 2012, odbor za radijski spekter Komisiji pomaga pri določanju, razvijanju in izvajanju politike radijskega spektra EU. Predseduje mu Komisija, sestavljajo pa ga predstavniki držav članic. Preučuje predloge glede tehničnih ukrepov za usklajevanje pogojev za razpoložljivost in uporabo radijskega spektra.

Prav tako izdaja mnenja o mandatih, ki jih Komisija podeli CEPT glede uskladitve razporeditve radijskih frekvenc in dostopnosti informacij v zvezi z uporabo spektra. Ko odbor odobri osnutke ukrepov Komisije in jih Komisija sprejme, so zavezujoči po vsej EU, države članice pa jih morajo upoštevati, ko dodeljujejo pravice uporabe spektra.

Ozadje

Radijske frekvence razporejajo mednarodni organi, predvsem Svetovne konference o radiokomunikacijah (WRC) Mednarodne telekomunikacijske zveze (ITU), v Evropi pa Evropska konferenca poštnih in telekomunikacijskih uprav (CEPT). S to odločbo ima EU vlogo tudi pri zagotavljanju optimalne uporabe radijskega spektra.

REFERENCE

Akt

Začetek veljavnosti

Rok prenosa v državah članicah

Uradni list Evropske unije

Odločba 676/2002/ES

24.2.2002

-

UL L 108, 24.4.2002, str. 1-6

POVEZANI AKTI

USKLADITEV FREKVENČNIH PASOV

Večina odločb, ki jih je Komisija sprejela v zvezi z uskladitvijo tehničnih pogojev za razpoložljivost in učinkovito uporabo spektra, je na voljo na spletišču Komisije o odločbah o radijskem spektru.

SKUPINA ZA POLITIKO RADIJSKEGA SPEKTA

Sklep Komisije 2002/622/ES z dne 26. julija 2002 o ustanovitvi skupine za politiko radijskega spektra (UL L 198, 27.7.2002, str. 49-51).

S tem sklepom se ustanavlja posvetovalna skupina, imenovana Skupina za politiko radijskega spektra, ki podpira Komisijo in ji svetuje pri vprašanjih, kot so razpoložljivost in uporaba radijskega spektra, usklajevanje in razporejanje frekvenc, izdajanje pravic za uporabo spektra, oblikovanje cen itd.

Glejte prečiščeno besedilo.

PROGRAM POLITIKE RADIJSKEGA SPEKTRA

Sklep št. 243/2012/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. marca 2012 o vzpostavitvi večletnega programa politike radijskega spektra (UL L 81, 21.3.2012, str. 7-17).

Zadnja posodobitev: 18.07.2014