Pristaniške zmogljivosti za ladijske odpadke in ostanke tovora

POVZETEK:

Direktiva 2000/59/ES o pristaniških zmogljivostih za sprejem ladijskih odpadkov in ostankov tovora

POVZETEK

KAJ JE NAMEN DIREKTIVE?

Direktiva izboljšuje razpoložljivost in uporabo pristaniških zmogljivosti za sprejem ladijskih odpadkov in ostankov tovora.

Določa tudi režim izvrševanja, vključno s sistemom za inšpekcijske preglede in izmenjavo informacij.

KLJUČNE TOČKE

Direktiva zajema:

Države EU morajo zagotoviti, da pristaniške sprejemne zmogljivosti:

Sprejem odpadkov in ravnanje z njimi

Vsako pristanišče mora imeti pripravljen načrt za sprejem odpadkov in ravnanje z njimi. Te načrte mora potrditi in oceniti zadevna država EU. Načrti morajo biti ponovno potrjeni najmanj vsaka tri leta.

Sporočanje

Poveljnik ladje (razen ribiških plovil in plovil za rekreacijo, registriranih za prevoz največ 12 potnikov), ki je namenjena v pristanišče EU, mora sporočiti nekatere informacije, med katerimi so predvsem:

Oddaja

Ladijski odpadki morajo biti oddani pristaniškim sprejemnim organom pred izplutjem iz pristanišča EU, razen če poveljnik lahko dokaže, da ima plovilo dovolj namenskih zmogljivosti za hrambo, da lahko prispe v nameravano pristanišče, v katerem bo oddalo odpadke. V tem primeru pa lahko država EU še vedno zahteva od ladij, da oddajo svoje odpadke, preden izplujejo iz pristanišča, če utemeljeno sklepa, da:

Inšpekcijski pregledi

Določena je zahteva po inšpekcijskih pregledih 25 % ladij, ki plujejo v pristaniščih EU. Države EU morajo še posebno pozornost nameniti ladjam:

Pristojbina za odpadke

Pristanišča morajo vzpostaviti sisteme pokrivanja stroškov, da bi se spodbudila oddaja odpadkov na kopnem in odvračalo od odmetavanja v morje. Vse ladje, ki priplujejo v pristanišče EU, bodo nosile pomemben delež stroškov (tj. 30 %, kot je določila Evropska komisija), ne glede na dejansko uporabo zmogljivosti. Pristojbine se lahko razlikujejo glede na kategorijo, vrsto in velikost ladje. Možno jih je tudi znižati, če poveljnik ladje lahko dokaže, da ladja na podlagi njenega za okolje sprejemljivega upravljanja, njene zasnove, opreme in delovanja proizvaja manjšo količino ladijskih odpadkov.

Izvajanje

Končna ocena izvajanja direktive, ki jo je Komisija objavila leta 2015, ugotavlja, da je bila direktiva delno učinkovita, uspešna in skladna. Ocena opredeljuje tudi vrsto vprašanj, ki bi jih bilo mogoče obravnavati v okviru pregleda Direktive.

OD KDAJ SE TA DIREKTIVA UPORABLJA?

Uporablja se od 28. decembra 2000. Države EU so jo morale vključiti v nacionalno zakonodajo do 28. decembra 2002.

OZADJE

Varovanje morskega okolja je mogoče povečati z zmanjšanjem spuščanja odpadkov in ostankov tovora z ladij v morje.

AKT

Direktiva 2000/59/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. novembra 2000 o pristaniških zmogljivostih za sprejem ladijskih odpadkov in ostankov tovora – izjava Komisije (UL L 332, 28.12.2000, str. 81–90)

Nadaljnje spremembe Direktive 2000/59/ES so vključene v izvirno besedilo. To prečiščeno besedilo ima samo dokumentarno vrednost.

Zadnja posodobitev 24.02.2016