Pravice ljudi z omejeno mobilnostjo – zračni prevoz

POVZETEK:

Uredba (ES) št. 1107/2006 – pravice invalidnih oseb in oseb z omejeno mobilnostjo v zračnem prevozu

POVZETEK

KAJ JE NAMEN TE UREDBE?

KLJUČNE TOČKE

Izjeme in posebni pogoji

V nekaterih okoliščinah lahko letalski prevoznik, njegov agent ali organizator potovanja zavrne rezervacijo ali vkrcanje osebi z omejeno mobilnostjo ali invalidnostjo:

V obeh primerih mora biti prizadeta oseba nemudoma obveščena o razlogih. Po najboljših močeh se tej osebi ponudi druga sprejemljiva možnost. Osebe, ki jim je bilo zavrnjeno vkrcanje zaradi teh razlogov, imajo pravico do povračila stroškov ali spremembe poti v skladu z Uredbo (ES) št. 261/2004.

Letališka pomoč

Osebe z omejeno mobilnostjo ali invalidnostjo so upravičene do prejema brezplačne pomoči, opredeljene v uredbi:

Vodstveni organi letališč lahko zaradi financiranja teh storitev zaračunajo posebno takso uporabnikom letališča.

Kršitve in kazni

Države EU in Evropsko združenje za prosto trgovino morajo določiti kazni za kršitve uredbe in ustanoviti neodvisne organe za obravnavo pritožb.

Uredba (ES) št. 261/2004 vzpostavlja pravila na ravni EU glede odškodnine in pomoči potnikom v primerih zavrnitve vkrcanja, pa tudi odpovedi ali velike zamude leta.

Smernice

Leta 2012 je Evropska komisija objavila smernice za razlago uredbe. Te obravnavajo praktične probleme in negotovosti, ki ostajajo za letalske prevoznike in potnike z invalidnostjo ali omejeno mobilnostjo.

OD KDAJ SE TA UREDBA UPORABLJA?

Veljati je začela 15. avgusta 2006.

KLJUČNI POJMI

* Invalidna oseba ali oseba z omejeno mobilnostjo: katera koli oseba, katere mobilnost je pri uporabi transporta zmanjšana zaradi kakršne koli telesne invalidnosti (čutilne ali gibalne, stalne ali začasne), intelektualne nezmožnosti ali prizadetosti ali katerega koli drugega vzroka invalidnosti ali starosti in katere stanje zahteva primerno pozornost in prilagajanje storitve, ki je na voljo vsem potnikom, njenim posebnim potrebam.

AKT

Uredba (ES) št. 1107/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. julija 2006 o pravicah invalidnih oseb in oseb z omejeno mobilnostjo v zračnem prevozu (UL L 204, 26.7.2006, str. 1–9)

Nadaljnje spremembe Uredbe (ES) št. 1107/2006 so vključene v osnovno besedilo. To prečiščeno besedilo ima samo dokumentarno vrednost.

POVEZANI AKTI

Uredba (ES) št. 261/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. februarja 2004 o določitvi skupnih pravil glede odškodnine in pomoči potnikom v primerih zavrnitve vkrcanja, odpovedi ali velike zamude letov ter o razveljavitvi Uredbe (EGS) št. 295/91 (UL L 46, 17.2.2004, str. 1–8)

Zadnja posodobitev 15.02.2016