Volilna pravica in upravičenost na volitvah v Evropski parlament

 

POVZETEK:

Direktiva 93/109/ES – podrobna ureditev uresničevanja aktivne in pasivne volilne pravice na volitvah v Evropski parlament za državljane EU, ki prebivajo v državi EU, ki ni njihova država državljanstva

KAJ JE NAMEN TE DIREKTIVE?

Ta direktiva določa podrobno ureditev, v skladu s katero lahko državljani EU, ki prebivajo v državi EU, niso pa njeni državljani, uresničujejo aktivno in pasivno volilno pravico na volitvah v Evropski parlament v tej državi.

KLJUČNE TOČKE

Zahteve, ki jih je treba izpolniti

Direktiva določa zahteve, ki jih mora državljan druge države EU izpolniti, da bi uresničil svojo aktivno ali pasivno volilno pravico v državi prebivanja. Oseba mora:

Enostavni postopki za predložitev vloge za kandidiranje

Direktiva je bila spremenjena leta 2013, da bi se poenostavili postopki za predložitev vlog kandidatov, ki prebivajo v državi EU, niso pa njeni državljani. Državljani EU so morali pred tem v takem primeru predložiti potrdilo iz svoje države državljanstva, da niso izgubili pravice do kandidiranja na volitvah v Evropski parlament v tej državi. Od leta 2014 lahko državljani EU ob predložitvi vloge za kandidiranje na volitvah namesto potrdila zagotovijo izjavo. Organi države EU stalnega prebivališča se morajo povezati z državo državljanstva, da bi preverili veljavnost izjave. Za zagotovitev učinkovite komunikacije mora vsaka država EU določiti eno kontaktno točko, ki bo odgovorna za sporočanje podatkov o teh kandidatih.

Uresničevanje aktivne in pasivne volilne pravice

Državljani EU lahko uresničijo svojo aktivno in pasivno volilno pravico bodisi v državi EU stalnega prebivališča ali svoji matični državi. V nobenem primeru pa nihče ne more glasovati več kot enkrat ali kandidirati v več kot eni državi EU na istih volitvah.

Vpis v volilni imenik

Volivce se vpiše v volilni imenik njihove države prebivanja samo, če to zahtevajo vnaprej. Enaka obveznost velja za volivce, ki niso državljani te države in zaprosijo za vpis v volilni imenik v državi EU, katere državljani so dolžni voliti.

Da bi se njihova imena lahko vpisala v volilni imenik, morajo volivci, ki niso državljani te države, predložiti enake dokumente kot nacionalni volivci. Predložiti pa morajo še dodatne informacije v obliki uradne izjave.

Pravna sredstva

Pravna sredstva, ki so na voljo državljanom, morajo biti na voljo tudi osebam, ki niso državljani, če se jim zavrne vpis v volilni imenik ali če se ne sprejme njihova vloga za kandidiranje.

Nacionalna pravila za državljane, ki živijo zunaj svojega ozemlja

Nobena določba Direktive 93/109/ES ne vpliva na pravila posameznih držav EU v zvezi z aktivno ali pasivno volilno pravico njihovih državljanov, ki prebivajo zunaj njihovega volilnega ozemlja.

OD KDAJ SE TA DIREKTIVA UPORABLJA?

Ta direktiva se uporablja od 30. decembra 1993. V državah EU je morala začeti veljati do 1. februarja 1994.

OZADJE

Več informacij je na voljo na strani:

GLAVNI DOKUMENT

Direktiva Sveta 93/109/ES z dne 6. decembra 1993 o podrobni ureditvi uresničevanja aktivne in pasivne volilne pravice na volitvah v Evropski parlament za državljane Unije, ki prebivajo v državi članici, niso pa njeni državljani (UL L 329, 30.12.1993, str. 34–38).

Nadaljnje spremembe Direktive 93/109/ES so vključene v izvirni dokument. Ta prečiščena različica ima samo dokumentarno vrednost.

Zadnja posodobitev 15.12.2017