Evropski odbor za bančništvo

 

POVZETEK:

Sklep 2004/10/ES o ustanovitvi Evropskega odbora za bančništvo

KAJ JE NAMEN TEGA SKLEPA?

Sklep ustanavlja Evropski odbor za bančništvo, tj. svetovalni odbor, ki pomaga in svetuje Evropski komisiji glede vprašanj politike, povezanih z bančnimi dejavnostmi v Evropski uniji (EU). Evropski odbor za bančništvo je neposredno podrejen Komisiji ter ji pomaga pri sprejemanju izvedbenih ukrepov za direktive in uredbe EU.

KLJUČNE TOČKE

Vloga

Sestava

Poslovnik

Leta 2014 je Evropski odbor za bančništvo spremenil svoj poslovnik. Ta ureja vidike, kot so:

Evropski odbor za bančništvo je nadomestil nekdanji Svetovalni odbor za bančništvo.

OD KDAJ SE TA SKLEP UPORABLJA?

Uporablja se od 13. aprila 2005 (datum, ko je začela veljati Direktiva 2005/1/ES, ki je med drugim namesto Svetovalnega odbora za bančništvo uvedla Evropski odbor za bančništvo).

OZADJE

Več informacij o delu Evropskega odbora za bančništvo najdete na:

GLAVNI DOKUMENT

Sklep Komisije 2004/10/ES z dne 5. novembra 2003 o ustanovitvi Evropskega odbora za bančništvo (UL L 3, 7.1.2004, str. 36–37).

POVEZANI DOKUMENTI

Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2005/1/ES z dne 9. marca 2005 o spremembi Direktiv Sveta 73/239/EGS, 85/611/EGS, 91/675/EGS, 92/49/EGS in 93/6/EGS ter Direktiv 94/19/ES, 98/78/ES, 2000/12/ES, 2001/34/ES, 2002/83/ES in 2002/87/ES za vzpostavitev nove organizacijske strukture odborov za finančne storitve (UL L 79, 24.3.2005, str. 9–17).

Zadnja posodobitev 04.10.2016