Izdajatelji vrednostnih papirjev - preglednejše informacije

POVZETEK:

Direktive 2004/109/ES – zahteve v zvezi s preglednostjo informacij o izdajateljih, katerih vrednostni papirji so sprejeti v trgovanje na reguliranem trgu

POVZETEK

KAJ JE NAMEN TE DIREKTIVE?

S to direktivo se želijo vlagateljem zagotoviti kakovostnejše informacije o izdajateljih vrednostnih papirjev, ki so sprejeti v trgovanje na reguliranem trgu, ki je ali deluje v državi EU. Direktiva od držav EU zahteva, da poleg stalnih informacij o imetništvu pomembnega deleža glasovalnih pravic izdajateljev objavljajo tudi periodične finančne informacije o njihovem prihodku v finančnem letu.

Direktiva o preglednosti je bila spremenjena leta 2013 z Direktivo 2013/50/EU. Namen te spremembe je:

Države EU so morale Direktivo 2013/50/EUe vključiti v nacionalno pravo do 26. novembra 2015.

Periodične finančne informacije

Periodične informacije so povezane s finančnim položajem izdajatelja vrednostnih papirjev in podjetij, ki jih nadzoruje. Izdajatelji vrednostnih papirjev morajo objavljati letna računovodskaporočila in tudi vmesna računovodska poročila („vmesna poročila uprave“), če ne objavljajo četrtletnih računovodskih poročil.

Kljub temu pa Direktiva 2013/50/EU odpravlja obveznost objave vmesnih poročil ali četrtletnih računovodskih poročil. Po drugi strani mora biti računovodsko poročilo javno dostopno najmanj deset let in ne več samo pet.

Obvestilo o imetništvu pomembnega deleža glasovalnih pravic

Ko delničar pridobi delnice ali odsvoji delnice izdajatelja, ki so sprejete v trgovanje na reguliranem trgu in imajo glasovalne pravice, mora izdajatelja obvestiti o deležu glasovalnih pravic, ki jih ima zaradi takšne pridobitve ali odsvojitve. To pravilo velja, če pridobljeni odstotek doseže, preseže ali pade pod določene prage (5, 10, 15, 20, 25, 30, 50 in 75 %). To velja tudi v drugih primerih, kadar ima fizična ali pravna oseba pravico, da pridobi ali odsvoji delnice oziroma da uveljavi glasovalne pravice.

Direktiva 2013/50/EU v obvestilo o preseganju praga vključuje tudi finančne instrumente, na podlagi katerih se pridobi upravičenost ali možnost za pridobivanje delnic s primerljivim gospodarskim vplivom. Da bi imetnik ocenil preseganje praga, mora odobriti delnice z drugimi finančnimi instrumenti.

Obvestilo, ki ga je treba predložiti čim prej, vsebuje informacije o novi razdelitvi glasovalnih pravic, identifikatorju delničarja, datumu spremembe in doseženem pragu glasov.

Poročilo o plačilih vladam

To je nov ukrep, ki ga uvaja Direktiva 2013/50/EU. Direktiva od podjetij, ki opravljajo dejavnost v ekstraktivni industriji (nafta, zemeljski plin in minerali) in industriji izkoriščanja gozdov ter ki kotirajo na borzi, zahteva, da v ločenem poročilu, ki ga pripravijo na letni ravni, prijavijo plačila vladam v državah, v katerih opravljajo svoje dejavnosti.

OD KDAJ SE TA DIREKTIVA UPORABLJA?

Ta direktiva se uporablja od 20. januarja 2005. Države EU so jo morale vključiti v nacionalno pravo do 20. januarja 2007.

AKT

Direktiva 2004/109/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. decembra 2004 o uskladitvi zahtev v zvezi s preglednostjo informacij o izdajateljih, katerih vrednostni papirji so sprejeti v trgovanje na reguliranem trgu, in o spremembah Direktive 2001/34/ES (UL L 390, 31.12.2004, str. 38-57)

Nadaljnje spremembe Direktive 2004/109/ES so vključene v osnovno besedilo. To prečiščeno besedilo ima samo dokumentarno vrednost.

POVEZANI AKTI

Uredba Komisije (ES) št. 1569/2007 7 dne 21. decembra 2007 o določitvi mehanizma za ugotavljanje enakovrednosti računovodskih standardov izdajateljev vrednostnih papirjev iz tretjih držav v skladu z direktivama 2003/71/ES in 2004/109/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 340, 22.12.2007, str. 66-68). Glejte prečiščeno besedilo.

Priporočilo Komisije 2007/657/ES z dne 11. oktobra 2007 o elektronskem omrežju uradno določenih mehanizmov za centralizirano shranjevanje predpisanih informacij iz Direktive 2004/109/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 267, 12.10.2007, str. 16-22)

Direktiva Komisije 2007/14/ES z dne 8. marca 2007 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje nekaterih določb Direktive 2004/109/ES o uskladitvi zahtev v zvezi s preglednostjo informacij o izdajateljih, katerih vrednostni papirji so sprejeti v trgovanje na reguliranem trgu (UL L 69, 9.3.2007, str. 27-36). Glejte prečiščeno besedilo.

Zadnja posodobitev 30.11.2015