Pravila o javnih naročilih gradenj, blaga in storitev

Ta akt želi zagotoviti odprt trg za javno naročanje in pošteno uporabo pravil o oddaji javnih naročil gradenj, blaga in storitev.

POVZETEK

Direktiva 2004/18/ES določa pravila Evropske unije (EU) za oddajo javnih naročil za gradnjo, blago in storitve. Njen cilj je zagotoviti, da je postopek javnega naročanja pošten in odprt za ponudnike od koder koli v EU.

Področje uporabe

Akt velja za večino javnih naročil razen za javne službe (vodni, transportni in energetski sektor ter poštne storitve), telekomunikacijske storitve, koncesije storitev (kot je vodenje obstoječega parkirišča) ter za določena naročila na področju obrambe in varnosti.

4 vrste postopkov

Preglednost

Ta se zagotovi z objavo javnega razpisa v Uradnem listu EU in zbirki podatkov TED, pa tudi na nacionalni ravni. Vse objave morajo vsebovati enake informacije, zato da imajo vsi ponudniki enake možnosti. Vključujejo informacije, kot so:

Oddaja naročila

Naročila se oddajo na podlagi:

Pragi

Direktiva zajema vsa javna naročila do določenega praga. Pragi se izračunajo vsaki 2 leti.

Od 1. januarja 2014 so glavni pragi v postopkih za oddajo javnih naročil gradenj, blaga in storitev, kot so bili spremenjeni z Uredbo (EU) št. 1336/2013, naslednji:

Centralni vladni organi

Vsa naročila blaga, ki jih oddajo centralni javni organi, ki delujejo na področju obrambe: (i) za proizvode na seznamu v Prilogi V: 134 000 EUR; (ii) za druge proizvode: 207 000 EUR.

Javni naročniki na podcentralni ravni

Direktiva 2004/18/ES velja do 18. aprila 2016, ko začne veljati nova direktiva, ki prejšnjo nadomesti (Direktiva 2014/24/EU).

AKT

Direktiva 2004/18/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31. marca 2004 o usklajevanju postopkov za oddajo javnih naročil gradenj, blaga in storitev (UL L 134, 30.4.2004, str. 114-240)

Naknadne spremembe in popravki Direktive 2004/18/ES so vključeni v osnovno besedilo. To prečiščeno besedilo ima samo dokumentarno vrednost.

POVEZANI AKTI

Direktiva 2004/17/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31. marca 2004 o usklajevanju postopkov za oddajo javnih naročil naročnikov v vodnem, energetskem in transportnem sektorju ter sektorju poštnih storitev (UL L 134, 30.4.2004, str. 1-113)

Direktiva 2014/24/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o javnem naročanju in razveljavitvi Direktive 2004/18/ES (UL L 94, 28.3.2014, str. 65-242)

Zadnja posodobitev 30.09.2015