Mejne vrednosti nekaterih onesnaževal v hrani

Da bi zagotovila visoke ravni javnega zdravja, Evropska unija (EU) v tem zakonu postavlja mejne vrednosti nekaterih onesnaževal v hrani. Onesnaževala so snovi, ki niso namerno dodane v hrano, vendar so prišle vanjo med proizvodnjo, pakiranjem, prevozom itd.

AKT

Uredba Komisije (ES) št. 1881/2006 z dne 19. decembra 2006 o določitvi mejnih vrednosti nekaterih onesnaževal v živilih

POVZETEK

Da bi zagotovila visoke ravni javnega zdravja, Evropska unija (EU) v tem zakonu postavlja mejne vrednosti nekaterih onesnaževal v hrani. Onesnaževala so snovi, ki niso namerno dodane v hrano, vendar so prišle vanjo med proizvodnjo, pakiranjem, prevozom itd.

KAJ JE NAMEN TE UREDBE?

Določa mejne vrednosti nekaterih onesnaževal v hrani, zlasti za varovanje zdravja najobčutljivejših skupin prebivalstva, to je otrok, starejših in nosečnic.

KLJUČNE TOČKE

Področje uporabe

Zajeta so naslednja onesnaževala:

Omejitve

Hrana z višjimi vrednostmi onesnaževal, kot so določene v Prilogi k zakonu, se ne sme prodajati. Te omejitve zajemajo užitne dele hrane in se uporabljajo tudi za sestavljeno ali predelano, sušeno ali razredčeno hrano.

Uredba določa tudi najnižje mejne vrednosti onesnaževal, ki jih je še mogoče razumsko doseči (as low as reasonably achievable (ALARA)) z dobrimi proizvodnimi ali dobrimi kmetijskimi praksami.

Prepoved mešanja

Označevanje

Označevanje zemeljskih oreškov, drugih semen oljnic, lupinarjev, suhega sadja, riža in koruze, ki se prodajajo kot hrana, ki se pred uporabo za prehrano ljudi sortira ali drugače mehansko obdela, mora vsebovati besedilo „pred uporabo izdelka za prehrano ljudi ali kot sestavine živil se izdelek sortira ali drugače mehansko obdela, da se zmanjša onesnaženost z aflatoksini“.

Označevanje zemeljskih oreškov, drugih semen oljnic, proizvodov, pridobljenih iz semen oljnic in žit, mora navajati uporabo in identifikacijsko oznako serije.

Izjeme

Nekatere države EU lahko presežejo mejne vrednosti dioksinov in PCB v ribah in ribiških proizvodih, ki izvirajo iz baltiške regije in so namenjeni prehrani na njihovem ozemlju. Njihovo označevanje mora opozarjati na morebitna tveganja za zdravje potrošnikov.

Preizkušanje

Države EU morajo preizkusiti ravni nitratov v zelenjavi, ki bi lahko vsebovala znatne ravni (zlasti zelenolistna). Te rezultate je treba poslati Evropski agenciji za varnost hrane (EFSA).

OD KDAJ SE TA UREDBA UPORABLJA?

Od 9. januarja 2007.

OZADJE

Več informacij je na voljo na spletnem mestu Evropske komisije o onesnaževalih hrane.

REFERENCE

Akt

Začetek veljavnosti

Rok prenosa v državah članicah

Uradni list Evropske unije

Uredba (ES) št. 1881/2006

9.1.2007

Uporablja se od 1.3.2007

UL L 364, 20.12. 2006, str. 5-24

Akt(-i) o spremembi

Začetek veljavnosti

Rok prenosa v državah članicah

Uradni list Evropske unije

Uredba (ES) št. 1126/2007

30.9.2007

-

UL L 255, 29.9.2007, str. 14-17

Uredba (ES) št. 629/2008

23.7.2008

-

UL L 173, 3.7.2008, str.6-9

Uredba (ES) št. 165/2010

9.3.2010

-

UL L 50, 27.2.2010, str. 8-12

Uredba (EU) št. 420/2011

20.5.2011

-

UL L 111, 30.4.2011, str. 3-6

Uredba (EU) št. 1258/2011

23.12.2011

-

UL L 320, 3.12.2011, str. 15-17

Uredba (EU) št. 1259/2011

23.12.2011

-

UL L 320, 3.12.2011, str. 18-23

Uredba (EU) št. 594/2012

26.7.2012

-

UL L 176, 6.7.2012, str. 43-45

Uredba (EU) št. 1058/2012

03.12.2012

-

UL L 313, 13.11.2012, str. 14-15

Uredba (EU) št. 1067/2013

20.11.2013

-

UL L 289, 31.10.2013, str. 56-57

Uredba (EU) št. 212/2014

27.3.2014

-

UL L 67, 7.3.2014, str. 3-4

Uredba (EU) št. 362/2014

30.4.2014

-

UL L 107, 10.4.2014, str. 56-56

Uredba (EU) št. 488/2014

2.6.2014

-

UL L 138, 13.5.2014, str. 75-79

Nadaljnje spremembe in popravki Uredbe (ES) št. 1881/2006 so vključeni v originalno besedilo. To prečiščeno besedilo ima samo dokumentarno vrednost.

POVEZANI AKTI

Uredba Sveta (EGS) št. 315/93 z dne 8. februarja 1993 o določitvi postopkov Skupnosti za kontaminate v hrani (UL L 37, 13.2.1993, str. 1-3)

Zadnja posodobitev 20.04.2015