Evropska agencija za kemikalije (ECHA) – kako EU ureja kemikalije

 

POVZETEK:

Uredba (ES) št. 1907/2006 – o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) ter o ustanovitvi Evropske agencije za kemikalije

KAJ JE NAMEN TE UREDBE?

Uredba REACH (o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij) podaja obsežen zakonodajni okvir za proizvodnjo in uporabo kemikalij v Evropi. Odgovornost za zagotavljanje, da so kemikalije, ki so proizvedene, uvožene, prodane in uporabljene v EU, varne, preusmerja z javnih organov na industrijo. Poleg tega:

KLJUČNE TOČKE

Leta 2013 je Evropska komisija ocenila prvih pet let uredbe REACH in sklenila, da pred rokom 1. junija 2018 ni potrebna večja prenova za registracijo nekaterih snovi.

OD KDAJ SE TA UREDBA UPORABLJA?

Uporablja se od 1. junija 2007.

OZADJE

Kemična industrija je eden največjih proizvodnih sektorjev v EU. Ima ključno vlogo v našem vsakdanjem življenju in celotni konkurenčnosti gospodarstva. EU je uvedla zakonodajo, ki omogoča kemični industriji (tudi širši proizvodni industriji, ki uporablja kemikalije), da se razvija in je inovativna, hkrati pa zagotavlja, da so njeni proizvodi varni za ljudi in okolje.

Več informacij je na voljo na straneh:

GLAVNI DOKUMENT

Uredba (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH), o ustanovitvi Evropske agencije za kemikalije ter spremembi Direktive 1999/45/ES ter razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 793/93 in Uredbe Komisije (ES) št. 1488/94 ter Direktive Sveta 76/769/EGS in direktiv Komisije 91/155/EGS, 93/67/EGS, 93/105/ES in 2000/21/ES (UL L 136, 29.5.2007, str. 3–280).

Nadaljnje spremembe Uredbe (ES) št. 1907/2006 in njenih prilog so vključene v izvirno besedilo. Ta prečiščena različica ima samo dokumentarno vrednost.

POVEZANI DOKUMENTI

Uredba Komisije (ES) št. 771/2008 z dne 1. avgusta 2008 o predpisih glede organizacije in postopka komisije za pritožbe Evropske agencije za kemikalije (UL L 206, 2.8.2008, str. 5–13).

Glejte prečiščeno različico.

Uredba Komisije (ES) št. 440/2008 z dne 30. maja 2008 o določitvi testnih metod v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) (UL L 142, 31.5.2008, str. 1–739).

Glejte prečiščeno različico.

Uredba Komisije (ES) št. 340/2008 z dne 16. aprila 2008 o pristojbinah in taksah, plačljivih Evropski agenciji za kemikalije na podlagi Uredbe (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) (UL L 107, 17.4.2008, str. 6–25).

Glejte prečiščeno različico.

Uredba Komisije (ES) št. 1238/2007 z dne 23. oktobra 2007 o predpisih glede kvalifikacij članov Komisije za pritožbe Evropske agencije za kemikalije (UL L 280, 24.10.2007, str. 10).

Zadnja posodobitev 06.04.2018