Obravnavanje groženj, ki jih predstavljajo kemikalije (Stockholmska konvencija)

 

POVZETEK:

Stockholmska konvencija o obstojnih organskih onesnaževalih

Sklep 2006/507/ES – sklenitev, v imenu Evropske skupnosti, Stockholmske konvencije

KAJ JE NAMEN TE KONVENCIJE IN TEGA SKLEPA?

KLJUČNE TOČKE

Podpisnice konvencije morajo:

S konvencijo se ustanovi:

Vsaka podpisnica lahko konvencijo odpove tri leta po njenem začetku veljavnosti, in sicer s pisnim uradnim obvestilom, ki ga predloži eno leto vnaprej.

EU izpolnjuje svoje zaveze iz konvencije s sprejemanjem:

DATUM ZAČETKA VELJAVNOSTI

Konvencija je začela veljati 17. maja 2004.

OZADJE

KLJUČNI POJMI

Obstojna organska onesnaževala: kemične snovi, ki se uporabljajo v pesticidih in industrijskih procesih. Ostanejo aktivne več let, so široko razpršene, prehajajo v organizme* in predstavljajo nevarnost za zdravje ljudi in okolje.
Prehajati v organizme: kopičiti se v telesih živih organizmov.

GLAVNA DOKUMENTA

Stockholmska konvencija o obstojnih organskih onesnaževalih (UL L 209, 31.7.2006, str. 3–29).

Sklep Sveta 2006/507/ES z dne 14. oktobra 2004 o sklenitvi, v imenu Evropske skupnosti, Stockholmske konvencije o obstojnih organskih onesnaževalih (UL L 209, 31.7.2006, str. 1–2).

POVEZANI DOKUMENTI

Uredba (EU) 2019/1021 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. junija 2019 o obstojnih organskih onesnaževalih (prenovitev) (UL L 169, 25.6.2019, str. 45–77).

Nadaljnje spremembe Uredbe (EU) št. 2019/1021 so vključene v izvirno besedilo. Ta prečiščena različica ima samo dokumentarno vrednost.

Poročilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij o pregledu in posodobitvi drugega izvedbenega načrta Evropske unije v skladu s členom 8(4) Uredbe št. 850/2004 o obstojnih organskih onesnaževalih (COM(2018) 848 final z dne 4. januarja 2019).

Protokol o obstojnih organskih onesnaževalih h konvenciji iz leta 1979 o onesnaževanju zraka na velike razdalje prek meja (UL L 81, 19.3.2004, str. 37–71).

Sklep Sveta 2004/259/ES z dne 19. februarja 2004 o sklenitvi Protokola o obstojnih organskih onesnaževalih h Konvenciji iz leta 1979 o onesnaževanju zraka na velike razdalje preko meja v imenu Evropske skupnosti (UL L 81, 19.3.2004, str. 35–36).

Zadnja posodobitev 04.09.2020