Kavni in cikorijini ekstrakti

Uskladitev zakonodaje o trgovini s kavnimi in cikorijinimi ekstrakti spodbuja skupni trg za izdelke v tem sektorju, hkrati pa ščiti interese proizvajalcev in potrošnikov.

AKT

Direktiva 1999/4/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. februarja 1999 o kavnih in cikorijinih ekstraktih [glej akte o spremembi].

POVZETEK

Direktiva poenostavlja zakonodajo - prej urejeno z Direktivo 77/436/EGS - glede kavnih in cikorijinih ekstraktov. Njen cilj je zaščititi interese potrošnikov in proizvajalcev z oblikovanjem pravil o opisih, opredelitvah in značilnostih teh izdelkov.

Področje uporabe

Direktiva zajema naslednje izdelke:

Ti izdelki morajo ustrezati minimalnim zahtevam o sestavi, zlasti kar zadeva vsebnost suhe snovi.

Označevanje

Kavni in cikorijini ekstrakti morajo biti označeni skladno z določbami Direktive 2000/13/ES, ki pokriva označevanje, podobo in oglaševanje živil. Toda pri trgovanju s temi izdelki se uporabljajo le zgoraj navedena imena, ki se po potrebi dopolnijo z navedbami o obliki (pasta, tekočina, koncentrat ipd.), morebitnih dodanih sestavinah in vsebnosti kofeina. Obvezna je tudi navedba minimalne vsebnosti suhe snovi kave ali cikorije, izražena v masnem deležu končnega izdelka.

Druge določbe

Trgovanja s kavnimi ali cikorijinimi ekstrakti, ki je skladno z določbami te direktive, ni mogoče ovirati z nasprotujočimi nacionalnimi določbami.

Pri izvajanju te direktive Komisiji pomaga Stalni odbor za prehranjevalno verigo in zdravje živali.

REFERENCE

Akt

Začetek veljavnosti

Rok prenosa v državah članicah

Uradni list Evropske unije

Direktiva 1999/4/ES

13.3.1999

13.9.2000

UL L 66, 13.3.1999

Akt(i) o spremembi

Začetek veljavnosti

Rok prenosa v državah članicah

Uradni list Evropske unije

Uredba (ES) št. 1882/2003

20.11.2003

-

UL L 284, 31.10.2013

Uredba (ES) št. 1137/2008

11.12.2008

-

UL L 311, 21.11.2008

POVEZANI AKTI

Direktiva Komisije 2002/67/ES z dne 18. julija 2002 o označevanju živil, ki vsebujejo kinin in kofein [UL L 191, 19.7.2002].

Uredba (EU) št. 1021/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. oktobra 2013 o spremembi direktiv 1999/4/ES in 2000/36/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter direktiv Sveta 2001/111/ES, 2001/113/ES in 2001/114/ES glede pooblastil, ki jih je treba prenesti na Komisijo Besedilo velja za EGP [Uradni list L 287, 29.10.2013].

Zadnja posodobitev: 29.04.2014