Nova živila in živilske sestavine

POVZETEK:

Uredba (ES) št. 258/97 v zvezi z novimi živili in novimi živilskimi sestavinami

POVZETEK

KAJ JE NAMEN TE UREDBE?

KLJUČNE TOČKE

Nova živila in živilske sestavine, ki jih obravnava ta uredba, so tiste, ki se še ne uporabljajo za prehrano ljudi.

Nova živila in živilske sestavine

Ta uredba se uporablja za živila in živilske sestavine v naslednjih kategorijah:

Uredba se ne uporablja za živilske aditive, arome, ekstrakcijska topila ali encime za živila. Gensko spremenjeni organizmi niso več zajeti v tej uredbi, temveč v Uredbi (ES) št. 1823/2003.

Poleg tega živila in živilske sestavine, zajete v tej uredbi, ne smejo:

Postopek vrednotenja

Preden se živila in živilske sestavine, navedene v uredbi, dajo na trg, morajo skozi presojo EU.

V postopku presoje mora pristojni organ države EU, ki prejme vlogo, opraviti začetno presojo in določiti, ali je potrebna dodatna presoja. Če niti Evropska komisija niti države EU ne ugovarjajo in ni potrebna dodatna presoja, država EU obvesti prosilca, da lahko da izdelek na trg. V drugih primerih je potrebna odločba o odobritvi. Ta odločba je sprejeta v skladu z ukrepi, ki jih predlaga Komisije prek Evropske agencije za varnost hrane (EFSA).

Odločba opredeljuje področje uporabe odobritve in (po potrebi) določa pogoje za uporabo, označbo živila ali živilske sestavine in njegovo specifikacijo ter posebne zahteve glede označevanja.

Vsako odločbo ali pravilo o novem živilu ali živilski sestavini, ki bi lahko vplivala na javno zdravje, je treba posredovati EFSA.

Označevanje

Uredba določa dodatne zahteve v zvezi z označevanjem novega živila in živilskih sestavin, ki so bile dodane k evropskim splošnim zahtevam glede označevanja živil.

Brez poseganja v splošne zahteve zakonodaje EU v zvezi z označevanjem živil je treba pri označevanju novega živila in živilskih sestavin navesti:

Postopek opustitve

Države EU smejo opustiti ali (začasno) omejiti trženje in uporabo katerega koli novega živila ali živilske sestavine na svojem ozemlju, če menijo, da njegova uporaba pomeni nevarnost za zdravje ali tveganje za okolje. O tem obvestijo Komisijo, ki sprejme ukrepe v skladu s postopkom za odobravanje dajanja izdelkov na trg.

Razveljavitev

Z Uredbo (EU) št. 2015/2283 se s 1. januarjem 2018 razveljavlja Uredba (ES) št. 258/97.

OD KDAJ SE TA UREDBA UPORABLJA?

Uporablja se od 14. maja 1997.

OZADJE

Več informacij je na voljo na spletnem mestu Evropske komisije o „novih živilih“

AKT

Uredba (ES) št. 258/97 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. januarja 1997 v zvezi z novimi živili in novimi živilskimi sestavinami (UL L 43, 14.2.1997, str. 1–6)

Nadaljnje spremembe Uredbe (ES) št. 258/97 so vključene v osnovno besedilo. To prečiščeno besedilo ima samo dokumentarno vrednost.

POVEZANI AKTI

Uredba (EU) št. 2015/2283 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2015 o novih živilih, spremembi Uredbe (EU) št. 1169/2011 Evropskega parlamenta in Sveta in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 258/97 Evropskega parlamenta in Sveta ter Uredbe Komisije (ES) št. 1852/2001 (UL L 327, 11.12.2015, str. 1–22)

Zadnja posodobitev 18.04.2016