Osebna zaščitna oprema

 

POVZETEK:

Direktiva 89/686/EGS – osebna zaščitna oprema

KAJ JE NAMEN TE DIREKTIVE?

KLJUČNE TOČKE

Opredelitev pojmov in področje uporabe

OZO je kakršna koli naprava ali sredstvo:

Direktiva se ne uporablja za:

Temeljne zahteve

Usklajeni standardi

Ugotavljanje skladnosti in priglašeni organi

Izjava o skladnosti in ES-oznaka

Države EU ne smejo prepovedati, omejiti ali ovirati dajanja v promet ali začetka uporabe OZO, ki ima ES-oznako, za katero:

ES-oznako namesti proizvajalec ali njegov zastopnik s sedežem v EU.

Razveljavitev

Direktivo 89/686/EGS razveljavlja in nadomešča Uredba (EU) 2016/425 z učinkom od 21. aprila 2018.

OD KDAJ SE TA DIREKTIVA UPORABLJA?

Države EU so jo morale vključiti v nacionalno zakonodajo do 31. decembra 1991. Uporablja se od 1. julija 1992.

OZADJE

To direktivo dopolnjujejo direktive o varovanju zdravja in zagotavljanju varnosti delavcev, zlasti Direktiva 89/656/EGS o osebni varovalni opremi, ki jo delavci uporabljajo na delovnem mestu.

* KLJUČNI POJEM

Tipski preskus: postopek, s katerim odobreni nadzorni organ ugotovi in potrdi, da zadevni model OZO izpolnjuje ustrezne določbe te direktive.

GLAVNI DOKUMENT

Direktiva Sveta 89/686/EGS z dne 21. decembra 1989 o približevanju zakonodaj držav članic v zvezi z osebno zaščitno opremo (UL L 399, 30.12.1989, str. 18–38).

Nadaljnje spremembe Direktive 89/686/EGS so vključene v osnovno besedilo. To prečiščeno besedilo se uporablja le kot napotilo.

POVEZANI DOKUMENTI

Uredba (EU) 2016/425 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. marca 2016 o osebni varovalni opremi in razveljavitvi Direktive Sveta 89/686/EGS (UL L 81, 31.3.2016, str. 51–98).

Zadnja posodobitev 20.09.2016