Sodni sklepi o zasegu sredstev, pridobljenih s kaznivim dejanjem, ali dokazov – priznavanje v tujini

POVZETEK:

Okvirni sklep Sveta 2003/577/PNZ – izvrševanje sklepov o zasegu v tujini

POVZETEK

KAJ JE NAMEN TEGA OKVIRNEGA SKLEPA?

KLJUČNE TOČKE

Kaj je sklep o zasegu?

To je začasni sklep pravosodnega organa za preprečevanje, da bi storilci kaznivih dejanj skrivali, prodajali ali uporabljali premoženje, dokumente ali podatke v kriminalni dejavnosti.

Ta sklep se uporablja za sklepe o zasegu, izdane za naslednji namen:

Kazniva dejanja

Številna resna kazniva dejanja ne zahtevajo preverjanja dvojne kaznivosti – tj. da je kaznivo dejanje kaznivo v obeh državah EU, tisti, ki izda sklep (država izdaje), in tisti, ki ga izvrši (država izvršitve). Kaznivo dejanje se mora v državi izdaje kaznovati z zaporno kaznijo z največjo dobo najmanj tri leta. Kazniva dejanja vključujejo:

Priznanje in izvršitev

Pravosodni organ države izdaje pošlje potrdilo pravosodnemu organu države izvršitve in zaprosi za izvršitev sklepa. Država izvršitve mora:

Nepriznanje ali neizvršitev

Država izvršitve lahko zavrne priznanje ali izvršitev sklepa, če:

Preložitev izvršitve

Izvršitev sklepa se lahko preloži, kadar:

Zainteresirane stranke

Države EU morajo zagotoviti, da ima vsaka zainteresirana stranka, ki je prizadeta zaradi sklepa o zasegu, vključno z zakonsko upravičenimi tretjimi strankami, dostop do pravnih sredstev za zaščito svojih zakonitih interesov, ne da bi bilo treba sklep odložiti.

OD KDAJ SE TA SKLEP UPORABLJA?

Veljati je začel 2. avgusta 2003. Države EU so ga morale vključiti v nacionalno zakonodajo do 2. avgusta 2005.

OZADJE

Zaplemba in zaseg sredstev

AKT

Okvirni sklep Sveta 2003/577/PNZ z dne 22. julija 2003 o izvrševanju sklepov o zasegu premoženja ali dokazov v Evropski uniji (UL L 196, 2.8.2003, str. 45–55)

Popravek Okvirnega sklepa Sveta 2003/577/PNZ z dne 22. julija 2003 o izvrševanju sklepov o zasegu premoženja ali dokazov v Evropski uniji (UL L 196, 2.8.2003) (UL L 374, 27.12.2006, str. 20)

POVEZANI AKTI

Okvirni sklep Sveta 2006/783/PNZ z dne 6. oktobra 2006 o uporabi načela vzajemnega priznavanja odredb o zaplembi (UL L 328, 24.11.2006, str. 59–78)

Poročilo Komisije na podlagi člena 14 Okvirnega sklepa Sveta 2003/577/PNZ z dne 22. julija 2003 o izvrševanju sklepov o zasegu premoženja ali dokazov v Evropski uniji (COM(2008) 885 final z dne 22. decembra 2008)

Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2014/41/EU z dne 3. aprila 2014 o evropskem preiskovalnem nalogu v kazenskih zadevah (UL L 130, 1.5.2014, str. 1–36)

Zadnja posodobitev 25.01.2016