Modra karta EU – vstop in prebivanje visokokvalificiranih delavcev

 

POVZETEK:

Direktiva 2009/50/ES – Pogoji za vstop in prebivanje državljanov držav zunaj EU za namene visokokvalificirane zaposlitve

KAJ JE NAMEN TE DIREKTIVE?

KLJUČNE TOČKE

Pregled in predlog

OD KDAJ SE TA DIREKTIVA UPORABLJA?

Ta direktiva se uporablja od 19. junija 2009. Države EU so jo morale vključiti v nacionalno zakonodajo do 19. junija 2011.

OZADJE

Več informacij je na voljo na strani „Zakonito priseljevanje in integracija“ (Evropska komisija).

KLJUČNI POJMI

Visokokvalificirani delavec: oseba, ki opravlja plačano delo in ima posebna znanja, ki jih potrjujejo višje poklicne kvalifikacije.
Modra karta EU: dovoljenje za delo in prebivanje z nazivom „modra karta EU“, ki imetniku omogoča, da živi in dela v državi EU, ki jo je izdala.

GLAVNI DOKUMENT

Direktiva Sveta 2009/50/ES z dne 25. maja 2009 o pogojih za vstop in prebivanje državljanov tretjih držav za namene visokokvalificirane zaposlitve (UL L 155, 18.6.2009, str. 17–29).

POVEZANI DOKUMENTI

Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2004/38/ES z dne 29. aprila 2004 o pravici državljanov Unije in njihovih družinskih članov do prostega gibanja in prebivanja na ozemlju držav članic, ki spreminja Uredbo (EGS) št. 1612/68 in razveljavlja direktive 64/221/EGS, 68/360/EGS, 72/194/EGS, 73/148/EGS, 75/34/EGS, 75/35/EGS, 90/364/EGS, 90/365/EGS in 93/96/EGS (UL L 158, 30.4.2004, str. 77–123).

Nadaljnje spremembe Direktive 2004/38/ES so vključene v izvirno besedilo. Ta prečiščena različica ima samo dokumentarno vrednost.

Direktiva 2013/32/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o skupnih postopkih za priznanje ali odvzem mednarodne zaščite (UL L 180, 29.6.2013, str. 60–95).

Direktiva (EU) 2016/801 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. maja 2016 o pogojih za vstop in prebivanje državljanov tretjih držav za namene raziskovanja, študija, opravljanja pripravništva, prostovoljskega dela, programov izmenjave učencev ali izobraževalnih projektov in dela varušk au pair (UL L 132, 21.5.2016, str. 21–57).

Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu o izvajanju Direktive 2009/50/ES o pogojih za vstop in prebivanje državljanov tretjih držav za namene visokokvalificirane zaposlitve („Modra karta EU“) (COM(2014) 287 final z dne 22. maja 2014).

Predlog Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta o pogojih za vstop in prebivanje državljanov tretjih držav za namene visoko usposobljene zaposlitve (COM(2016) 378 final z dne 7. junija 2016).

Delovni dokument služb Komisije – Ocena učinka – Spremni dokument k predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o pogojih za vstop in prebivanje državljanov tretjih držav za namene visoko usposobljene zaposlitve in razveljavitvi Direktive 2009/50/ES (SWD(2016) 193 final z dne 7. junija 2016).

Delovni dokument služb Komisije – Povzetek ocene učinka – Spremni dokument k predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o pogojih za vstop in prebivanje državljanov tretjih držav za namene visoko usposobljene zaposlitve (SWD(2016) 194 final z dne 7. junija 2016).

Zadnja posodobitev 14.09.2017(1) Združeno kraljestvo 1. februarja 2020 izstopi iz Evropske unije in postane tretja država (ki ni članica EU).