Postopek predhodnega odločanja – priporočila nacionalnim sodiščem

 

POVZETEK:

Priporočila nacionalnim sodiščem v zvezi z uporabo postopka predhodnega odločanja

Člen 267 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU)

KAJ JE NAMEN TEH PRIPOROČIL IN ČLENA 267 PDEU?

Ta priporočila sodiščem v državah EU pojasnjujejo namen postopka, ki jim v skladu s členom 267 PDEU omogoča, da vprašanja predložijo Sodišču Evropske unije (Sodišču EU) v predhodno odločanje. Postopek se uporablja v zadevah, v katerih gre za razlago ali veljavnost prava EU ter:

Priporočila natančneje določajo tudi obseg postopka in obliko, v kateri nacionalna sodišča vložijo svoj predlog.

Dopolnjujejo člene 93 do 118 Poslovnika Sodišča EU.

KLJUČNE TOČKE

Pomen postopka predhodnega odločanja

Ta postopek je koristen, kadar se v zadevi pred nacionalnim sodiščem postavi novo vprašanje glede razlage, ki je splošnega pomena za enotno uporabo prava EU, ali kadar obstoječa sodna praksa ne ponuja pojasnil, ki so potrebna v novih pravnih okoliščinah.

Struktura priporočil

Sklop priporočil se uporablja za vse predloge za sprejetje predhodne odločbe, dodatni sklop pa se izrecno uporablja za hitre postopke* ali nujne postopke* predhodnega odločanja.

Kdo poda predlog za sprejetje predhodne odločbe?

Nacionalno sodišče, ki odloča o sporu, prevzame izključno odgovornost za presojanje o potrebi po sprejetju predhodne odločbe in o upoštevnosti vprašanj, ki jih postavi Sodišču EU.

Sodišča, ki vložijo predlog, morajo med drugim:

Predmet in obseg

Primeren čas za vložitev predloga in prekinitev nacionalnega postopka

Oblika in vsebina predloga

Stroški in brezplačna pravna pomoč

Postopek predhodnega odločanja pred Sodiščem EU je brezplačen. O stroških strank po potrebi odloča predložitveno sodišče.

Vloga sodnega tajništva Sodišča EU

Hitri in nujni postopek

OD KDAJ SE TA PRIPOROČILA UPORABLJAJO?

Nadomeščajo predhodna priporočila, izdana leta 2012, in se uporabljajo od 25. novembra 2016.

KLJUČNI POJMI

Hitri postopek: postopek, kadar narava zadeve in izredne okoliščine zahtevajo hitro obravnavo.
Nujni postopek: postopek, ki se uporablja samo v zadevah v zvezi z vprašanji svobode, varnosti in pravice. Postopek omejuje predvsem število strank, ki lahko predložijo pisna stališča, in v izjemno nujnih primerih omogoča, da se pisni del postopka pred Sodiščem EU povsem opusti.

GLAVNI DOKUMENTI

Priporočila nacionalnim sodiščem v zvezi z začetkom postopka predhodnega odločanja (UL C 439, 25.11.2016, str. 1–8).

Prečiščena različica Pogodbe o delovanju Evropske unije – Šesti del – Določbe o institucijah in finančne določbe – Naslov I – Določbe o institucijah – Poglavje 1 – Institucije – Oddelek 5 – Sodišče Evropske unije – Člen 267 (prejšnji člen 234 PES) (UL C 202, 7.6.2016, str. 164).

POVEZANI DOKUMENTI

Prečiščena različica Pogodbe o Evropski uniji – Naslov III – Določbe o institucijah – Člen 19 (UL C 202, 7.6.2016, str. 27).

Poslovnik Sodišča (UL L 265, 29.9.2012, str. 1–42).

Sprememba Poslovnika Sodišča (UL L 173, 26.6.2013, str. 65).

Zadnja posodobitev 31.10.2017