Pravila za dostop do vizumskega informacijskega sistema EU (VIS)

POVZETEK:

Sklep 2008/633/PNZ o dostopu držav članic in Europola do vizumskega informacijskega sistema

POVZETEK

KAJ JE NAMEN TEGA SKLEPA?

Vizumski informacijski sistem (VIS) je orodje, ki podpira izvajanje skupne vizumske politike EU. Državam članicam schengenskega območja omogoča, da si izmenjujejo podatke o vizumih. VIS je sestavljen iz centralnega informacijskega sistema in komunikacijske infrastrukture, ki centralni sistem povezuje z nacionalnimi sistemi.

Sklep omogoča uporabo VIS za preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje terorističnih dejanj in drugih hudih kaznivih dejanj.

Imenovanim organom kazenskega pregona (kot so organi, pristojni za pregon terorističnih dejanj in hudih kaznivih dejanj, npr. preprodaje drog ali trgovine z ljudmi) v državah članicah schengenskega območja in Europolu omogoča dostop do VIS.

Ko so izpolnjeni vsi pogoji, morajo nacionalni imenovani organi upoštevati poseben postopek za dostop do VIS.

Sklep določa tudi pravila za varstvo osebnih podatkov imetnikov vizumov.

KLJUČNE TOČKE

VIS povezuje konzularne službe v tretjih državah in na zunanjih mejnih prehodih držav schengenskega območja. Sistem obdeluje podatke in odločbe v zvezi z vlogami za izdajo vizumov za kratkoročno prebivanje ali tranzitnih vizumov za schengensko območje. VIS preprečuje goljufije in zlorabe pri vizumskih dokumentih, saj mejnim organom pomaga pri preverjanju, ali je oseba z vizumom upravičeni imetnik vizuma.

Dostop do podatkov VIS se odobri po posameznih primerih na podlagi utemeljene pisne ali elektronske zahteve.

Imenovani organi imajo dostop do VIS samo, če je to potrebno ali če se utemeljeno domneva, da bi iskanje podatkov VIS bistveno pripomoglo k preprečevanju, odkrivanju ali preiskovanju katerega koli zadevnega dejanja. Do tega lahko, na primer, pride v primerih terorističnih dejanj ali pri osebah, ki so neposredno ali posredno povezana s terorističnimi ali drugimi hudimi kaznivimi dejanji.

Europol lahko do podatkov VIS dostopa le v okviru svojih pooblastil in kadar je to potrebno za opravljanje njegovih nalog.

Vrste iskanja v VIS

Iskanje podatkov v VIS je omejeno na naslednje podatke:

priimek, imena, spol ter datum, kraj in država rojstva;

trenutno državljanstvo prosilca in državljanstvo ob rojstvu;

vrsta in številka potne listine;

namen potovanja in nameravani datum prihoda in odhoda;

nameravani mejni prehod prvega vstopa ali tranzitna pot;

prstni odtisi;

vrsta vizuma in številka enotne vizumske nalepke;

podatki o osebi, ki je izdala povabilo prosilcu za azil itd.

Če je iskanje po zgornjih podatkih uspešno, lahko organi dostopajo tudi do drugih podatkov, npr. do fotografij.

Varstvo osebnih podatkov in varnost podatkov

Pri obdelavi osebnih podatkov v skladu s tem sklepom mora vsaka država EU zagotoviti ustrezno raven varstva podatkov.

Osebni podatki se lahko v nujnem primeru in za namene preprečevanja ali odkrivanja hudih kaznivih dejanj posredujejo tretji državi ali mednarodni organizaciji. Vendar je treba v teh primerih zagotoviti privolitev države članice, ki je zadevne podatke vnesla v VIS.

Države EU morajo tudi zagotoviti varnost podatkov, ko se ti posredujejo imenovanim organom.

OD KDAJ SE TA SKLEP UPORABLJA?

Sklep Sveta (EU) 2015/1956 določa, da začne Sklep 2008/633/PNZ veljati dne 1. septembra 2013.

OZADJE

VIS je bil vzpostavljen z Odločbo Sveta 2004/512/ES z dne 8. junija 2004. 7. marca 2005 je Svet sprejel sklepe, v katerih navaja, da je treba organom držav EU omogočiti dostop do VIS s ciljem boja proti terorizmu in drugim kaznivim dejanjem.

AKT

Sklep Sveta 2008/633/PNZ z dne 23. junija 2008 o dostopu imenovanih organov držav članic in Europola do vizumskega informacijskega sistema (VIS) za iskanje podatkov za namene preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja terorističnih dejanj in drugih hudih kaznivih dejanj (UL L 218, 13.8.2008, str. 129–136)

POVEZANI AKTI

Uredba (ES) št. 767/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. julija 2008 o vizumskem informacijskem sistemu (VIS) in izmenjavi podatkov med državami članicami o vizumih za kratkoročno prebivanje (Uredba VIS) (UL L 218, 13.8.2008, str. 60–81)

Nadaljnje spremembe in popravki Uredbe (ES) št. 767/2008 so vključeni v osnovno besedilo. Ta prečiščena različica je samo za referenčne namene.

Zadnja posodobitev 23.11.2015