Agencija EU za temeljne pravice (FRA)

Uredba (ES) št. 168/2007 o ustanovitvi Agencije Evropske unije za temeljne pravice

AKT

Uredba Sveta (ES) št. 168/2007 z dne 15. februarja 2007 o ustanovitvi Agencije Evropske unije za temeljne pravice

POVZETEK

Agencija za temeljne pravice zagotavlja institucijam in vladam EU pomoč o temeljnih pravicah pri izvajanju prava EU.

KAJ JE NAMEN TE UREDBE?

Uredba na ravni EU oblikuje poseben organ za temeljne pravice - agencijo - in določa njene glavne naloge in cilje, delovanje in notranje upravljanje.

KLJUČNE TOČKE

Uredba opredeljuje naslednje dejavnosti agencije:

zagotavljanje strokovnega znanja institucijam in državam EU o temeljnih pravicah, da bi zagotovile, da so vsi ukrepi ali zakoni, ki jih sprejmejo, v skladu s temi pravicami,

oblikovanje mnenj za institucije in vlade EU, bodisi na lastno pobudo ali na njihovo zahtevo (na primer o tem, ali so njihovi ukrepi ali zakonodajni predlogi skladni s temeljnimi pravicami),

zbiranje, analiziranje in širjenje zanesljivih in primerljivih informacij o posebnih učinkih ukrepov EU na temeljne pravice ljudi,

izvajanje znanstvenih raziskav in anket o temeljnih pravicah,

izdajanje objav o posebnih temah ali o izvajanju prava o temeljnih pravicah v institucijah in vladah EU,

objava letnega poročila o vprašanjih, ki sodijo v področje agencije, s poudarkom na primerih dobre prakse,

razvijanje komunikacijskih strategij ali kampanj in spodbujanje dialoga s civilno družbo, da bi povečala zavest javnosti o temeljnih pravicah,

predlaganje mehanizmov za uveljavljanje teh pravic.

Agencija se ne ukvarja s posameznimi pritožbami.

Petletni načrti dejavnosti

Dejavnosti agencije temeljijo na večletnem okviru, ki ga je sprejel Svet EU in ki opredeljuje posebna vprašanja, s katerimi se bo ukvarjala v petletnem obdobju skladno s splošnimi prednostnimi nalogami EU.

Ta vprašanja morajo vključevati „rasizem, ksenofobijo in s tem povezano nestrpnost“.

Sodelovanje z drugimi organi

Agencija mora ohranjati tesne vezi z:

vladami držav EU in organizacijami civilne družbe, kot je Platforma za temeljne pravice,

državami kandidatkami za članstvo v EU.

OD KDAJ SE TA UREDBA UPORABLJA?

Od 23. februarja 2007.

OZADJE

Agencija je nadomestila predhodni organ - Evropski center za spremljanje rasizma in ksenofobije na Dunaju ter prevzela njegovo delo.

Za več informacij glejte:

REFERENCE

Akt

Začetek veljavnosti

Rok prenosa v državah članicah

Uradni list Evropske unije

Uredba (ES) št. 168/2007

23.2.2007

-

UL L 53, 22.2.2007, str. 1-14

POVEZANI AKTI

Sklep Sveta št. 252/2013/EU z dne 11. marca 2013 o določitvi večletnega okvira za Agencijo Evropske unije za temeljne pravice za obdobje 2013-2017 (UL L 79, 21.3.2013, str. 1-3)

Zadnja posodobitev 30.07.2015