Zaščita rejnih živali

 

POVZETEK:

Direktiva 98/58/ES – zaščita rejnih živali

KAJ JE NAMEN TE DIREKTIVE?

KLJUČNE TOČKE

Živali

Ta direktiva se uporablja za živali (vključno z ribami, plazilci in dvoživkami), ki se redijo za proizvodnjo hrane, volne, kož, krzna ali za druge kmetijske namene. Ne uporablja se za:

Za več podatkov o posameznih kategorijah živali glejte tudi:

Pogoji reje

Države EU morajo sprejeti pravila za zagotavljanje, da lastniki ali imetniki živali skrbijo za dobrobit svojih živali in pazijo, da se živalim ne povzroča nepotrebna bolečina, trpljenje ali poškodbe. Na podlagi preteklih izkušenj in sedanjih znanstvenih dognanj se pogoji reje nanašajo na naslednje.

Inšpekcijski pregledi

Države EU morajo sprejeti potrebne ukrepe za zagotavljanje, da pristojni nacionalni organi izvajajo inšpekcijske preglede. O teh inšpekcijskih pregledih morajo poročati Evropski komisiji, ki bo poročila uporabila za oblikovanje predlogov za usklajevanje inšpekcijskih pregledov.

Ocenjevanje in izvajanje

Komisija mora na vsakih pet let poročati Svetu o izvajanju te direktive in predložiti ustrezne predloge za izboljšanje. Svet sprejme poročilo s kvalificirano večino.

Države EU smejo ohraniti ali uveljaviti strožje predpise.

Uredba o uradnem nadzoru

Uredba (EU) 2017/625, nova zakonodaja EU o izvajanju uradnega nadzora živil in krme, spreminja nekatere manjše tehnične podrobnosti direktive. Te spremembe začnejo veljati 14. decembra 2019.

OD KDAJ SE TA DIREKTIVA UPORABLJA?

Ta direktiva se uporablja od 8. avgusta 1998. Države EU so jo morale vključiti v nacionalno zakonodajo do 31. decembra 1999.

OZADJE

Več informacij je na voljo na straneh:

GLAVNI DOKUMENT

Direktiva Sveta 98/58/ES z dne 20. julija 1998 o zaščiti rejnih živali (UL L 221, 8.8.1998, str. 23–27).

Nadaljnje spremembe Direktive 98/58/ES so vključene v izvirni dokument. Ta prečiščena različica ima samo dokumentarno vrednost.

POVEZANI DOKUMENTI

Uredba (EU) 2017/625 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. marca 2017 o izvajanju uradnega nadzora in drugih uradnih dejavnosti, da se zagotovi uporaba zakonodaje o živilih in krmi, pravil o zdravju in dobrobiti živali ter zdravju rastlin in fitofarmacevtskih sredstvih, ter o spremembi uredb (ES) št. 999/2001, (ES) št. 396/2005, (ES) št. 1069/2009, (ES) št. 1107/2009, (EU) št. 1151/2012, (EU) št. 652/2014, (EU) 2016/429 in (EU) 2016/2031 Evropskega parlamenta in Sveta, uredb Sveta (ES) št. 1/2005 in (ES) št. 1099/2009 ter direktiv Sveta 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES in 2008/120/ES ter razveljavitvi uredb (ES) št. 854/2004 in (ES) št. 882/2004 Evropskega parlamenta in Sveta, direktiv Sveta 89/608/EGS, 89/662/EGS, 90/425/EGS, 91/496/EGS, 96/23/ES, 96/93/ES in 97/78/ES ter sklepa Sveta 92/438/EGS (Uredba o uradnem nadzoru) (UL L 95, 7.4.2017, str. 1–142).

Glejte prečiščeno različico.

Odločba Komisije 2006/778/ES z dne 14. novembra 2006 o minimalnih zahtevah za zbiranje podatkov med inšpekcijskimi pregledi proizvodnih enot, kjer se gojijo nekatere rejne živali (UL L 314, 15.11.2006, str. 39–47).

Glejte prečiščeno različico.

Zadnja posodobitev 13.11.2017