Financiranje skupne kmetijske politike

Komisija določi pogoje in posebna pravila, ki se nanašajo na financiranje skupne kmetijske politike (SKP). Ustanovljena sta dva nova sklada: Evropski kmetijski jamstveni sklad (EKJS) in Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja (EKSRP).

AKT

Uredba Sveta (ES) št. 1290/2005 z dne 21. junija 2005 o financiranju skupne kmetijske politike [Glej akte o spremembah].

POVZETEK

Ta uredba vzpostavlja enoten pravni okvir za financiranje skupne kmetijske politike (SKP). V ta namen se ustanovi dva nova sklada: Evropski kmetijski jamstveni sklad (EKJS) in Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja (EKSRP). Oba sklada delujeta na podoben način, vendar ima vsak svoje posebnosti. Ker se financiranje ukrepov delno izvaja v okviru deljenega upravljanja, besedilo določa pogoje, ki Komisiji dovoljujejo prevzeti odgovornost pri izvrševanju generalnega proračuna, ter pojasnjuje obveznosti glede sodelovanja držav članic.

Uredba določa pogoje o dodelitvi in odvzemu akreditacij plačilnim agencijam ter usklajevalnim organom s strani držav članic. Agencije so zadolžene za plačila, organi pa za nadzor nad plačilnimi dejavnostmi plačilnih agencij. Ta uredba predvideva tudi ustanovitev certifikacijskih organov, ki so subjekt javnega ali zasebnega prava, ki ga država članica določi za certificiranje upravljanja, spremljanja in sistemov nadzora s strani akreditiranih plačilnih agencij kot tudi njihovih letnih računovodskih izkazov. Države članice sprejmejo vse potrebne ukrepe za zagotavljanje učinkovite zaščite finančnih interesov Skupnosti. Poleg tega bodo iz proračuna Skupnosti povrnjeni samo odhodki, ki so jih izvršile akreditirane plačilne agencije, plačilo pa bo v celoti izvršeno v prid upravičencem.

EKJS

EKJS financira, z deljenim upravljanjem med državami članicami in Komisijo:

EKJS na centraliziran način financira naslednje odhodke:

Sredstva, potrebna za financiranje odhodkov s strani EKJS da Komisija na razpolago državam članicam v obliki mesečnih povračil. Povračila so izvedena na podlagi izjave o odhodkih in podatkov s strani držav članic. Če delovanje skladov ni v skladu s pravili Skupnosti, lahko Komisija zmanjša ali začasno prekine mesečna plačila.

Komisija določi poravnalni znesek, ki je na razpolago za odhodke EKJS in vzpostavi sistem zgodnjega opozarjanja in mesečnega spremljanja odhodkov. Vsak mesec Komisija predstavi Evropskemu parlamentu in Svetu poročilo s pregledom razvoja izvršenih odhodkov glede na zahteve in oceno predvidene izvedbe za tekoče proračunsko leto.

V primeru nepravilnosti ali malomarnosti se izterjani zneski nakažejo plačilnim agencijam, ki jih vknjižijo kot prihodke, namenjene EKJS, in sicer za mesec, ko je bil denar dejansko prejet.

EKSRP

EKSRP financira, izključno v okviru deljenega upravljanja, programe razvoja podeželja, ki se izvršujejo v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 1698/2005.

Proračunske obveznosti iz tega naslova se bodo izvajale na letni podlagi v obliki pred-financiranja, vmesnih plačil in izplačil preostalih zneskov. Vmesna plačila se bodo izvršila za vsak program razvoja podeželja ob upoštevanju proračunskih sredstev, v okviru zgornjih mej, opredeljenih v skladu z zakonodajo Skupnosti in povečanih za zneske, ki jih določi Komisija z uporabo določb o neposrednem plačilu kmetom ter o vinskem trgu. Ta plačila bodo izvršena pod določenimi pogoji, kot so podajanje Komisiji izjave o dohodkih in zahtevka za plačilo, podpisanih s strani akreditiranih plačilnih agencij. V primeru neskladnosti te izjave z merili Skupnosti lahko Komisija zmanjša ali prekine plačila.

V primeru nepravilnosti bo financiranje s strani Skupnosti v celoti ali deloma ukinjeno ali v primeru, če so bila sredstva že izplačana upravičencu, jih akreditirana plačilna agencija izterja. Država članica lahko ponovno uporabi ukinjena ali izterjana sredstva za dejavnost, predvideno v istem programu razvoja podeželja.

Plačilo preostalega zneska Komisija izvrši po prejemu končnega letnega poročila izvršitve izvajanja programa razvoja podeželja in glede na razpoložljivost proračunskih sredstev. Če zahtevani dokumenti niso posredovani Komisiji, obveznost za preostali znesek samodejno preneha.

Nadzor Komisije

Komisija bo skrbela za dobro upravljanje skladov Skupnosti, predvsem skozi dvostopenjski obračunski postopek: potrditev obračuna in poravnava. Države članice dajo Komisiji na razpolago vse informacije, potrebne za dobro delovanje EKJS in EKSRP. Poleg nadzora s strani držav članic v skladu z nacionalnimi določbami, Komisija lahko izvede preverjanje na kraju samem. V primeru dokazanih nepravilnosti se lahko sredstva namenjena državi članici okviru EKJS in EKSRP zmanjša ali ukine.

Imena upravičencev do sredstev, kot tudi prejeti zneski iz kmetijskih skladov, morajo biti javno objavljeni po opravljenem plačilu.

Reference

Akt

Začetek veljavnosti

Rok prenosa v državah članicah

Uradni list

Uredba (ES) št. 1290/2005

18.8.2005

UL L 209, 11.8.2005

Akt(i) o spremembi

Začetek veljavnosti

Rok prenosa v državah članicah

Uradni list

Uredba (ES) št. 320/2006

3.3.2006

UL L 58, 28.2.2006

Uredba (ES) št. 378/2007

12.4.2007

UL L 95, 5.4.2007

Uredba (ES) št. 1437/2007

15.12.2007

UL L 322, 7.12.2007

Uredba (ES) št. 479/2008

13.6.2008

UL L 148, 6.6.2008

Uredba (ES) št. 13/2009

16.1.2009

UL L 5, 9.1.2009

Uredba (ES) št. 73/2009

1.2.2009

UL L 30, 31.1.2009

Uredba (ES) št. 473/2009

9.6.2009

UL L 144, 9.6.2009

Nadaljnje spremembe in popravki Uredbe (ES) št. 1290/2005 so vključene v osnovno besedilo. Ta prečiščena različica je samo za referenčne namene.

POVEZANI AKTI

Razpoložljivi zneski in izvzeti stroški

Odločba 2008/321/ES [Uradni list L 109, 19.4.2008].

Ta odločba vsebuje spisek izključenih odhodkov iz financiranja Skupnosti zaradi neskladnosti s pravili financiranja SKP. Izključitev teh izdatkov, izvršenih s strani plačilnih agencij nekaterih držav članic med leti 2002 in 2007 je posledica preverjanj, dvostranskih pogovorov in postopkov poravnave ter vključuje odbitek teh zneskov.

Odločba 2009/379/ES [Uradni list L 117, 12.5.2009].

Odločba določa zneske, ki bodo na voljo EKSRP in EKJS v obdobju 2007–2013.

Način izvajanja

Uredba (ES) št. 883/2006 [Uradni list L 171, 23.6.2006].

Ta uredba podaja podrobna pravila za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1290/2005 v zvezi z vodenjem računovodskih evidenc plačilnih agencij, izjavami o izdatkih in prejemkih ter pogojih za povračila izdatkov v okviru EKJS in EKSRP.

Glej prečiščena različica

Uredba (ES) št. 884/2006 [Uradni list L 171, 23.6.2006].

Ta uredba določa podrobna pravil za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1290/2005 v zvezi s financiranjem intervencijskih ukrepov s strani Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS) in knjiženjem postopkov javnega skladiščenja s strani plačilnih agencij držav članic.

Glej prečiščena različica

Uredba (ES) št. 885/2006 [Uradni list L 171, 23.6.2006].

Ta uredba določa podrobna pravila za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1290/2005 glede akreditacije plačilnih agencij in drugih organov ter potrditve obračunov Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS) in Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP)

Glej prečiščena različica

Uredba (ES) št. 259/2008 [Uradni list L 171, 19.3.2008].

Ta uredba določa podrobna pravila za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1290/2005 glede objavljanja informacij o upravičencih do sredstev iz EKJS in EKSRP. Informacije morajo biti objavljene na enotni spletni strani najkasneje do 30. aprila vsako leto in vsebujejo osebne podatke upravičencev ter prejete zneske.

Potrditev obračuna

Uredba (ES) št. 941/2008 [Uradni list L 254, 9.10.2009].

Ta uredba določa obliko in vsebino računovodskih informacij, ki jih je treba predložiti Komisiji za potrditev obračunov EKJS in EKSRP ter za spremljanje in napovedi

Odločba 2009/373/CE [Uradni list L 116, 9.5.2009].

Odločba predstavlja potrditev obračunov plačilnih agencij držav članic v zvezi z izdatki, ki jih financira EKSRP za proračunsko leto 2008.

Odločba 2009/367/CE [Uradni list L 111, 5.5.2009].

Odločba predstavlja potrditev obračunov plačilnih agencij držav članic v zvezi z izdatki, ki jih financira EKJS za proračunsko leto 2008.

Nepravilnosti, goljufija in izterjava

Uredba (ES) št. 1848/2006 [Uradni list L 355, 15.12.2006].

Ta akt predstavlja postopke informiranja in raziskovanja s strani držav članic v primeru goljufij pri financiranju skupne kmetijske politike ter vzpostavlja informacijski sistem na tem področju.

Raziskave

Uredba (ES) št. 78/2008 [Uradni list L 25 z dne 30.1.2008].

Ta akt se nanaša na ukrepe, ki jih mora Komisija sprejeti v zvezi z uporabo daljinskega zaznavanja, ki je bila uvedena v okviru skupne kmetijske politike, za obdobje 2008–2013.

Zadnja posodobitev: 10.09.2009