Pristojnost in pravo, ki se uporablja v dednih zadevah, ter evropsko potrdilo o dedovanju

POVZETEK:

Uredba (EU) št. 650/2012 o dednih zadevah in uvedbi evropskega potrdila o dedovanju

POVZETEK

KAJ JE NAMEN TE UREDBE?

KLJUČNE TOČKE

Področje uporabe

Ta uredba se uporablja za vse civilne vidike dedovanja zapuščine po zapustnikih.

Ne uporablja se za:

Področja civilnega prava, ki niso dedovanje, na primer premoženjska razmerja med zakoncema, darila in pokojninski načrti, niso zajeta v tej uredbi.

Sodna pristojnost in veljavno pravo

Veljavno pravo ureja na primer:

Priznavanje in izvrševanje

Uporaba posamezne zakonodaje s strani posameznega organa za mednarodno dedovanje izključuje vzporedne procese z morebitnimi nasprotujočimi si sodnimi odločbami. Zagotavlja tudi, da so odločbe, izdane v državi EU, priznane po vsej EU, ne da bi bil za to potreben kak poseben postopek. Odločbe, izvršljive v državi EU, kjer so bile izdane, so izvršljive v drugi državi EU, kjer jih je na zahtevo zainteresirane stranke lokalno sodišče razglasilo za izvršljive.

Evropsko potrdilo o dedovanju

OD KDAJ SE TA UREDBA UPORABLJA?

Veljati je začela 5. julija 2012.

OZADJE

Več informacij je na voljo na portalu e-pravosodje.

AKT

Uredba (EU) št. 650/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2012 o pristojnosti, pravu, ki se uporablja, priznavanju in izvrševanju odločb in sprejemljivosti in izvrševanju javnih listin v dednih zadevah ter uvedbi evropskega potrdila o dedovanju (UL L 201, 27.7.2012, str. 107–134)

Nadaljnje spremembe Uredbe (EU) št. 650/2012 so vključene v izvirno besedilo. To prečiščeno besedilo ima samo dokumentarno vrednost.

POVEZANI AKTI

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1329/2014 z dne 9. decembra 2014 o obrazcih iz Uredbe (EU) št. 650/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o pristojnosti, pravu, ki se uporablja, priznavanju in izvrševanju odločb in sprejemljivosti in izvrševanju javnih listin v dednih zadevah ter uvedbi evropskega potrdila o dedovanju (UL L 359, 16.12.2014, str. 30–84). Glejte prečiščeno besedilo.

Zadnja posodobitev 25.01.2016(1) Združeno kraljestvo 1. februarja 2020 izstopi iz Evropske unije in postane tretja država (ki ni članica EU).