Krepitev schengenskega območja

Cilji Evropske strategije za krepitev schengenskega območja so izboljšati izvajanje skupnih pravil in boljše reševanje izjemnih groženj na zunanjih mejah.

AKT

Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij z dne 16. septembra 2011 z naslovom Upravljanje schengenskega območja - krepitev območja brez nadzora na notranjih mejah (COM(2011) 561 final - ni objavljeno v Uradnem listu).

POVZETEK

Tako imenovane revolucije arabske pomladi v letu 2011 so povzročile znatni pritok priseljencev v nekatere države Evropske unije (EU). To je poudarilo potrebo po okrepitvi izvajanja skupnih pravil na schengenskem območju in regulaciji ponovne uvedbe nadzora na notranjih mejah v izjemnih okoliščinah, zlasti ko je v nevarnosti celotno delovanje schengenskega območja.

Leta 2011 je za reševanje tega izziva Komisija objavila sporočilo in dva zakonodajna predloga. Slednja sta bila nato sprejeta oktobra 2013.

Boljše ocenjevanje izvajanja pravil schengenskega območja

Prosto gibanje državljanov znotraj schengenskega območja je odvisno od medsebojnega zaupanja, v okviru katerega je vsaka sodelujoča država pripravljena in sposobna izvajati celoten sklop skupnih pravil o nadzoru zunanjih meja, vizumih, policijskem in pravosodnem sodelovanju, ukrepih v zvezi s schengenskim informacijskim sistemom itn. (schengenski pravni red).

Da bi to dosegli, je nujno najprej okrepiti ocenjevalni mehanizem za nadziranje uporabe schengenskega pravnega reda držav članic EU in nato zagotoviti ustrezno spremljanje in nadzor priporočil iz poročil o vrednotenju, zlasti ko so ugotovljene napake ali pomanjkljivosti. Komisija je odgovorna za izvajanje tega nadzora in spremljanje dela.

Sistem za to je bil uveden z Uredbo (EU) št. 1053/2013 o ustanovitvi ocenjevalnega in spremljevalnega mehanizma. Države članice EU in Komisija so odgovorne za izvajanje mehanizma, čeprav ima Komisija usklajevalno vlogo.

Začasna ponovna uvedba nadzora na notranjih mejah

Zakonik o schengenskih mejah za državo članico EU že predvideva možnost začasne ponovne uvedbe nadzora na svojih notranjih mejah v primeru resne nevarnosti za javni red in notranjo varnost (npr. teroristične grožnje ali grožnje, povezane z organiziranim kriminalom).

Uredba (EU) št. 1051/2013 razširja to možnost v primerih resnih pomanjkljivosti v zvezi z nadzorom zunanjih meja, ki so opredeljeni v okviru Uredbe (EU) št. 1053/2013. Vendar v tem primeru pobudo za ponovno uvedbo podata Komisija in Svet:

POVEZANI AKTI

Uredba Sveta (EU) št. 1053/2013 z dne 7. oktobra 2013 o vzpostavitvi ocenjevalnega in spremljevalnega mehanizma za preverjanje uporabe schengenskega pravnega reda in razveljavitvi Sklepa Izvršnega odbora z dne 16. septembra 1998 o ustanovitvi stalnega odbora o ocenjevanju in izvajanju Schengenskega sporazuma (UL L 295, 6.11.2013).

Uredba (EU) št. 1051/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2013 o spremembi Uredbe (ES) št. 562/2006 za zagotovitev skupnih pravil o začasni ponovni uvedbi nadzora na notranjih mejah v izrednih razmerah (ULL 295, 6.11.2013).

Poročilo Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu - Peto polletno poročilo o delovanju schengenskega območja za obdobje od 1. novembra 2013 do 30. aprila 2014 ( COM(2014) 292 final - ni objavljeno v Uradnem listu).

Po sporočilu z dne 16. septembra 2011 Komisija predstavi polletna poročila Evropskemu parlamentu in Svetu o delovanju schengenskega območja. V zadnjem poročilu zlasti pokaže, da so v teku priprave na izvajanje novega ocenjevalnega mehanizma in da naj bi prva ocenjevanja v okviru novega mehanizma potekala od januarja 2015 dalje.

Zadnja posodobitev: 28.05.2014