Preprečevanje trgovine z ljudmi in boj proti njej

 

POVZETEK:

Direktiva 2011/36/EU o preprečevanju trgovine z ljudmi in boju proti njej ter zaščiti njenih žrtev

KAJ JE NAMEN TE DIREKTIVE?

Določa minimalna skupna pravila za določanje kaznivega dejanja trgovine z ljudmi in ustrezne kazni. Prav tako določa ukrepe, s katerimi bi lahko bolje preprečevali ta pojav in okrepili zaščito žrtev.

KLJUČNE TOČKE

Opredelitve pojmov

Kazni: direktiva za ta kazniva dejanja določa najvišjo zaporno kazen najmanj petih let in najmanj desetih let v primeru oteževalnih okoliščin, na primer kadar je kaznivo dejanje storjeno zoper posebej ranljivo žrtev (kot so otroci) ali če je storjeno v okviru hudodelske združbe.

Pregon: države EU lahko preganjajo svoje državljane za kazniva dejanja, storjena v drugi državi EU, pri čemer lahko uporabijo preiskovalne ukrepe, kot je prisluškovanje (na primer telefonskim pogovorom ali izmenjavi elektronske pošte).

Podpora za žrtve: žrtve prejmejo pomoč pred kazenskim postopkom, med njim in po njegovem koncu, da se jim omogoči uveljavljanje pravic v okviru statusa žrtev v kazenskih postopkih. Pomoč lahko zajema sprejem v zatočiščih ali zagotavljanje zdravniške in psihološke pomoči ter informacijskih storitev in tolmačenja.

Otroci in mladostniki (mlajši od 18 let) so deležni dodatnih ukrepov, kot so psihična in psihosocialna podpora, dostop do izobraževanja in po potrebi možnost dodelitve skrbnika ali zastopnika. Zagotovi se, da zaslišanje otrok poteka čim prej, v ustreznih prostorih in s pomočjo usposobljenih strokovnjakov. Žrtve imajo pravico do policijske zaščite in pravnega svetovanja, da se jim omogoči odškodnina.

Preprečevanje: države EU morajo sprejeti ustrezne ukrepe za:

Imenovan je bil koordinator EU za boj proti trgovini z ljudmi, da se zagotovi enak in usklajen pristop k reševanju tega problema.

Komisija je v pomoč nacionalnim organom oblasti pri nadzoru nad zlorabami pravice do prostega gibanja izdala priročnik o navideznih sklenitvah zakonske zveze med državljani EU in državljani tretjih držav. Nekateri prisilni zakoni lahko na primer vključujejo elemente trgovine z ljudmi.

OD KDAJ SE TA DIREKTIVA UPORABLJA?

Ta direktiva se uporablja od 15. aprila 2011. V državah EU je morala začeti veljati do 6. aprila 2013.

OZADJE

Trgovina z ljudmi je izrecno prepovedana z Listino EU o temeljnih pravicah (člen 5), EU pa je oblikovala celovit pravni in politični okvir za reševanje tega problema, zlasti s to direktivo (2011/36/EU) ter Strategijo EU za odpravo trgovine z ljudmi za obdobje 2012–2016.

Več informacij je na voljo na straneh:

GLAVNI DOKUMENT

Direktiva 2011/36/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. aprila 2011 o preprečevanju trgovine z ljudmi in boju proti njej ter zaščiti njenih žrtev in o nadomestitvi Okvirnega sklepa Sveta 2002/629/PNZ (UL L 101, 15.4.2011, str. 1–11)

Zadnja posodobitev 25.07.2018